“ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္ပါဝင္မေဆြးေႏြးျခင္း အခ်ိန္ကုန္သက္သာ” ဟု ေျပာ

0
147

ဇူလိုင္ ၃၀

ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ က ေျပာသည္။

ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးက ပါဝင္ေဆြးေႏြး ရန္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ စာရင္းေပးထားေသာ္လည္း ယေန႔ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခု မေဆြးေႏြးေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ အခ်ိန္အားျဖင့္ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနၾကတာက အင္မတန္မွ အႀကိတ္အနယ္ အခုအခံလုပ္ၾကေလမလားေပါ့။ အခုက ႏုတ္ထြက္ သြားတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳး မေပၚေပါက္လာႏိုင္ေတာ့ ဘူးေပါ့။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ညြန္႔က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ပါ အခ်က္အလက္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တိက်သည့္အေျဖတစ္ခုမရရွိခဲ့ေခ်။

“လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္တိုင္းပါပဲ။ အစီအစဥ္အတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္မယ္။ ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၀

ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ က ေျပာသည္။

ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးက ပါဝင္ေဆြးေႏြး ရန္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ စာရင္းေပးထားေသာ္လည္း ယေန႔ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခု မေဆြးေႏြးေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ အခ်ိန္အားျဖင့္ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနၾကတာက အင္မတန္မွ အႀကိတ္အနယ္ အခုအခံလုပ္ၾကေလမလားေပါ့။ အခုက ႏုတ္ထြက္ သြားတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳး မေပၚေပါက္လာႏိုင္ေတာ့ ဘူးေပါ့။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ညြန္႔က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ပါ အခ်က္အလက္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တိက်သည့္အေျဖတစ္ခုမရရွိခဲ့ေခ်။

“လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္တိုင္းပါပဲ။ အစီအစဥ္အတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္မယ္။ ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားသည္။

Leave a Reply