ဗစ္တိုးရီးယား၏ မိခင္ကို တရားခံ ေ႐ွ႕ေနမွ ယေန႔တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမည္

0
105

ၾသဂုတ္ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလို ျဖစ္သူ(ဗစ္တိုးရီယား၏ မိခင္)ကို ဒကၡိဏသီရိခရိုင္ တရားရံုးတြင္ တရားခံႏုႏူဆႏူေအာင္ျကီး၏ ေ႐ွ႕ေနျဖစ္သူ ဘက္မွ ယေန႔ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က တရားလိုဘက္မွ ဆရားမႏွးႏုကို တရားခံအျဖစ္တင္သြင္းမည့္ စာႏွစ္ေစာင္ကိုလည္း တရားရံုးေတာ္သို႔တင္မတင္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရႊက္ရန္ ဥပေဒ ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား၏မိခင္ေလွ်ာက္ထားမႈ သည္ အခ်က္ နွစ္ ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်က္သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသို႔ တရားသူႀကီးသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆို သည့္ အခ်က္ မ်ား ပါ၀င္သည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရံုးထုတ္စဥ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားရံုးေ႐ွ႕သို႔ ဗစ္တိုးရိီးယားအတြက္အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္မႈမွတမွုရွိေစေရးအတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံသူမ်ားမ်ားျပားလ်ွက္႐ွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလို ျဖစ္သူ(ဗစ္တိုးရီယား၏ မိခင္)ကို ဒကၡိဏသီရိခရိုင္ တရားရံုးတြင္ တရားခံႏုႏူဆႏူေအာင္ျကီး၏ ေ႐ွ႕ေနျဖစ္သူ ဘက္မွ ယေန႔ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က တရားလိုဘက္မွ ဆရားမႏွးႏုကို တရားခံအျဖစ္တင္သြင္းမည့္ စာႏွစ္ေစာင္ကိုလည္း တရားရံုးေတာ္သို႔တင္မတင္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရႊက္ရန္ ဥပေဒ ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား၏မိခင္ေလွ်ာက္ထားမႈ သည္ အခ်က္ နွစ္ ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်က္သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသို႔ တရားသူႀကီးသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆို သည့္ အခ်က္ မ်ား ပါ၀င္သည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရံုးထုတ္စဥ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားရံုးေ႐ွ႕သို႔ ဗစ္တိုးရိီးယားအတြက္အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္မႈမွတမွုရွိေစေရးအတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံသူမ်ားမ်ားျပားလ်ွက္႐ွိသည္။

Leave a Reply