ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါေငြစကၠဴ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္နိုင္မည္ ဟုခန္႔မွန္းထား

0
99

ၾသဂုတ္ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါေငြစကၠဴမ်ားကို ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ခန္႔ မွန္းထားေျကာင္း ျမန္မာနို္္င္ငံ ေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိ္ယဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

“ဒီဇင္ဘာေလာက္ တားဂတ္ထားၿပီးလုပ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီေလာက္ ခုနကေျဖသလိုပဲ ဒီဇင္ဘာေလာက္ တား ဂတ္ ထားတယ္။ ေက်ာ္သြားလည္းနည္းနည္းေပါ့ အမ်ားႀကီးမေက်ာ္ႏိုင္ပါဘူး။” ဟု ဦးစိုးသိန္း ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ေမးခြန္းမ်ားလာေရာက္ေျဖၾကားမႈ အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယဥကၠဌ မွအထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇို္ငး္မ်ားေရးဆြဲေနေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မည့္ပမာဏ ႏွင့္ မည္သည့္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္တန္ထုတ္လုပ္မည္ကိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္မႈမ႐ွိေသးေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္း ကေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါေငြစကၠဴ ကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ရိုက္နွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အတြက္ အစိုးရအား တိုက္ တြန္းေႀကာင္းအဆိုကို ၂၀၁၇ခုနွစ္ကျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တင္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါေငြစကၠဴမ်ားကို ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ခန္႔ မွန္းထားေျကာင္း ျမန္မာနို္္င္ငံ ေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိ္ယဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

“ဒီဇင္ဘာေလာက္ တားဂတ္ထားၿပီးလုပ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီေလာက္ ခုနကေျဖသလိုပဲ ဒီဇင္ဘာေလာက္ တား ဂတ္ ထားတယ္။ ေက်ာ္သြားလည္းနည္းနည္းေပါ့ အမ်ားႀကီးမေက်ာ္ႏိုင္ပါဘူး။” ဟု ဦးစိုးသိန္း ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ေမးခြန္းမ်ားလာေရာက္ေျဖၾကားမႈ အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယဥကၠဌ မွအထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇို္ငး္မ်ားေရးဆြဲေနေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မည့္ပမာဏ ႏွင့္ မည္သည့္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္တန္ထုတ္လုပ္မည္ကိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္မႈမ႐ွိေသးေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္း ကေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပုံပါေငြစကၠဴ ကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ရိုက္နွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အတြက္ အစိုးရအား တိုက္ တြန္းေႀကာင္းအဆိုကို ၂၀၁၇ခုနွစ္ကျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တင္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply