ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ညွိႏႈိင္းမႈ မရွိပါက မရနိုင္

0
37

ၾသဂုတ္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက လြယ္လြယ္ျဖင့္ ရနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“တကယ္လို႔သာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကေရာ ၊တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေရာ သေဘာမတူခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒီ ၅၄ ခ်က္ဆိုတဲ့ဟာလည္း ရရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္းပါတယ္။ လြယ္ပါတယ္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ မရနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိဘူးဆိုပါက အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရအံုးမည္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ ခုႏွင့္ အခ်က္ ၅၄ ခ်က္အား ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ လုပ္ေဆာင္နို္ငျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎ တို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္ေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ယင္းပုဒ္မအား ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပေနမႈမ်ားလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက လြယ္လြယ္ျဖင့္ ရနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“တကယ္လို႔သာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကေရာ ၊တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေရာ သေဘာမတူခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒီ ၅၄ ခ်က္ဆိုတဲ့ဟာလည္း ရရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္းပါတယ္။ လြယ္ပါတယ္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ မရနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိဘူးဆိုပါက အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရအံုးမည္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ ခုႏွင့္ အခ်က္ ၅၄ ခ်က္အား ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ လုပ္ေဆာင္နို္ငျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎ တို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္ေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ယင္းပုဒ္မအား ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပေနမႈမ်ားလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply