စည္ပင္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားရာ ၁ လ ကို ခ်ီးျမွင့္ေငြ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္း ေပးအပ္သည္ဟုဆို

0
115

ၾသဂုတ္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၌ ျပင္ပမွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ တစ္ဦးကို တစ္လလ်ွင္ ခ်ီးျမွင့္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္း ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

“ႏွစ္သိန္းနဲ႔ ခုႏွစ္ေသာင္း ေပးရမယ္ ဆိုတာက အဲ့ဒီမွာ ဘာ facility မွ မရွိဘူး။ ဘာမွလည္း မပံ့ပိုးႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဒီႏႈန္းပဲ ေပးရမယ္ဆိုလို႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီႏႈန္းပဲ ေပးထားတာပါ”ဟု၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ဗိသုကာမ်ား ၊ ဆရာဝန္မ်ား ၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား စသည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ဝါရင့္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားသည့္ ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

“အမ်ားအားျဖင့္ လာလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ေငြေၾကးေၾကာင့္ လာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ contribute (အေထာက္အကူျပဳ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ခ်င္လို႔ လာလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေပးတဲ့ ခ်ီးျမွင့္စရိတ္က မမ်ားပါဘူး။ လာလုပ္တဲ့ သူေတြဟာ ခ်ီးျမွင့္စရိတ္ေၾကာင့္ လာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေျမယာ စီမံခန္႕ခဲြမႈလုပ္ငန္း တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ ေျမယာစီမံခန္႕ခဲြမႈ၌ အေတြအၾကံဳရိွသူမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဗိသုကာမ်ား၊ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ လမ္းတံတားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ခန္႔ထား တာဝန္ေပးထားသည္ ဟုဆိုသည္။

ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရံုးတက္ေရာက္ရန္ မလိုေသာ္လည္း လိုအပ္လာပါက ညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္မွ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းျခင္းအတြက္လည္း အၾကံေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖဲြ႔ ၇ ခုတြင္ တစ္ခုလွ်င္ ၃ ဦးႏႈန္းျဖင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးရိွၿပီး တစ္ဦးမွာ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၌ ျပင္ပမွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ တစ္ဦးကို တစ္လလ်ွင္ ခ်ီးျမွင့္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္း ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

“ႏွစ္သိန္းနဲ႔ ခုႏွစ္ေသာင္း ေပးရမယ္ ဆိုတာက အဲ့ဒီမွာ ဘာ facility မွ မရွိဘူး။ ဘာမွလည္း မပံ့ပိုးႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဒီႏႈန္းပဲ ေပးရမယ္ဆိုလို႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီႏႈန္းပဲ ေပးထားတာပါ”ဟု၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ဗိသုကာမ်ား ၊ ဆရာဝန္မ်ား ၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား စသည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ဝါရင့္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားသည့္ ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထားေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

“အမ်ားအားျဖင့္ လာလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ေငြေၾကးေၾကာင့္ လာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ contribute (အေထာက္အကူျပဳ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ခ်င္လို႔ လာလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေပးတဲ့ ခ်ီးျမွင့္စရိတ္က မမ်ားပါဘူး။ လာလုပ္တဲ့ သူေတြဟာ ခ်ီးျမွင့္စရိတ္ေၾကာင့္ လာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေျမယာ စီမံခန္႕ခဲြမႈလုပ္ငန္း တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ ေျမယာစီမံခန္႕ခဲြမႈ၌ အေတြအၾကံဳရိွသူမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဗိသုကာမ်ား၊ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း တာဝန္ခံအဖဲြ႔တြင္ လမ္းတံတားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ခန္႔ထား တာဝန္ေပးထားသည္ ဟုဆိုသည္။

ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရံုးတက္ေရာက္ရန္ မလိုေသာ္လည္း လိုအပ္လာပါက ညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္မွ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းျခင္းအတြက္လည္း အၾကံေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖဲြ႔ ၇ ခုတြင္ တစ္ခုလွ်င္ ၃ ဦးႏႈန္းျဖင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးရိွၿပီး တစ္ဦးမွာ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply