နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ စည္းရံုးေရးဖြဲ႔စည္းမႈ တိုင္းေဒသႀကီး (၅) ခု နွင့္ ျပည္နယ္ (၂)ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္

0
202

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ တိုင္းေဒသႀကီး (၅) ခု နွင့္ ျပည္နယ္ (၂)ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းနိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ ထားဆဲျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဓိက တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို အေလးထားၿပီး စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ေနတယ္ ။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုပဲလံုးဝ မဖြဲ႔ရေသးတာပါ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ တိုင္းအဆင့္မဟုတ္ေပမယ့္ ေရႊဘိုခရိုင္မွာေတာ့ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါၿပီ” ဟု နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က လူအင္အား (၂၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“ခုလက္ရွိမွာ ပါတီမွတ္ပံုတက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီအေနနဲ႔ က်လာခဲ့ရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ဖြဲ႔ထားတာပါ ။ ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာလည္း ယာယီအေနနဲ႔ပါ ။ ပါတီျဖစ္လာၿပီး ညီလာခံမေခၚမခ်င္း အတည္မဟုတ္ပါဘူး” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ၿပီးျဖစ္ကာ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ဖြဲ႔ မဖြဲ႔သင့္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ တိုင္းေဒသႀကီး (၅) ခု နွင့္ ျပည္နယ္ (၂)ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းနိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ ထားဆဲျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဓိက တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို အေလးထားၿပီး စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ေနတယ္ ။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုပဲလံုးဝ မဖြဲ႔ရေသးတာပါ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ တိုင္းအဆင့္မဟုတ္ေပမယ့္ ေရႊဘိုခရိုင္မွာေတာ့ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါၿပီ” ဟု နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က လူအင္အား (၂၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“ခုလက္ရွိမွာ ပါတီမွတ္ပံုတက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီအေနနဲ႔ က်လာခဲ့ရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ဖြဲ႔ထားတာပါ ။ ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာလည္း ယာယီအေနနဲ႔ပါ ။ ပါတီျဖစ္လာၿပီး ညီလာခံမေခၚမခ်င္း အတည္မဟုတ္ပါဘူး” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ၿပီးျဖစ္ကာ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ဖြဲ႔ မဖြဲ႔သင့္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply