မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုၿပီး တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္

0
94

ၾသဂုတ္ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မဲစာရင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလအတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထား ထားၿပီး ၿပီးစီးပါက တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က႑စံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္ ။

“စက္တင္ဘာမွာ ၿပီးခ်င္မွလည္းၿပီးမယ္ ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာရင္း အရေတာ့ စက္တင္ဘာမွာ ၿပီးဖို႔မလြယ္ေသးဘူး။ ၿပီးရင္လည္း တစ္လတစ္ခါ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေျပာသည္ ။

မဲစာရင္းအတြက္ ကနဦးအျဖစ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန က လူဦးေရစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံေနၿပီး ရရွိလာသည့္ လူဦးေရစာရင္းအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန မွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တိုက္၍ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္မည္ျဖစ္သည္ ။ စီစစ္၍ ရရွိလာသည့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအား မဲစာရင္းအျဖစ္ ျပဳစုထားမည္ျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္လာပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို မဲစာရင္း စီဒီ တစ္ခ်ပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

“ပါတီအလိုက္ စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြကို မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႔ ေျပာဆိုဖို႔အတြက္ ပါတီမ်ားကလည္း ကူညီေပးပါ။´´ ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အား မဲစာရင္း ျပဳစုတဲ့ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မဲစာရင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလအတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထား ထားၿပီး ၿပီးစီးပါက တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က႑စံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္ ။

“စက္တင္ဘာမွာ ၿပီးခ်င္မွလည္းၿပီးမယ္ ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာရင္း အရေတာ့ စက္တင္ဘာမွာ ၿပီးဖို႔မလြယ္ေသးဘူး။ ၿပီးရင္လည္း တစ္လတစ္ခါ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေျပာသည္ ။

မဲစာရင္းအတြက္ ကနဦးအျဖစ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန က လူဦးေရစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံေနၿပီး ရရွိလာသည့္ လူဦးေရစာရင္းအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန မွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တိုက္၍ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္မည္ျဖစ္သည္ ။ စီစစ္၍ ရရွိလာသည့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအား မဲစာရင္းအျဖစ္ ျပဳစုထားမည္ျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္လာပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို မဲစာရင္း စီဒီ တစ္ခ်ပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

“ပါတီအလိုက္ စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြကို မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႔ ေျပာဆိုဖို႔အတြက္ ပါတီမ်ားကလည္း ကူညီေပးပါ။´´ ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အား မဲစာရင္း ျပဳစုတဲ့ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply