ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ ဖခင္ႏွင့္အဘြားျဖစ္သူကို ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စစ္ေဆးမည္

0
53

ၾသဂုတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယားေလး၏အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔တြင္ကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အဘြားျဖစ္သူကို ယေန႔ တြင္ ႏွစ္ဖက္ေ႐ွ႕ေနမ်ားမွ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ့ သက္ေသ ႏွစ္ေယာက္စစ္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သက္ေသတစ္ေယာက္က ကေလးရဲ႕အဘြား ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကေလးမေလးရဲ႕အေဖ စစ္မွာပါ” ဟု တရားခံဟု ယူဆထားသူ ယာဥ္ေမာင္းေအာင္ႀကီးဘက္မွ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ကေလး၏ အိခင္ျဖစ္သူကို ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကိုသံသယ တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယားေလး၏အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔တြင္ကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အဘြားျဖစ္သူကို ယေန႔ တြင္ ႏွစ္ဖက္ေ႐ွ႕ေနမ်ားမွ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ့ သက္ေသ ႏွစ္ေယာက္စစ္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သက္ေသတစ္ေယာက္က ကေလးရဲ႕အဘြား ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကေလးမေလးရဲ႕အေဖ စစ္မွာပါ” ဟု တရားခံဟု ယူဆထားသူ ယာဥ္ေမာင္းေအာင္ႀကီးဘက္မွ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ကေလး၏ အိခင္ျဖစ္သူကို ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကိုသံသယ တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

Leave a Reply