ဘရာဇီးအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္နယ္တစ္ခု၌ အသားဝါေရာဂါ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ထားရ

0
138

ဘရာစီးလ်ား ဇန္နဝါရီ ၂၂

အသားဝါအဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မီနာစ္ဂီ႐ိုင္စ္ျပည္နယ္သည္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအေရးေပၚအေျခအေနကို ထုတျ္ပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာမွစၿပီး ျပည္နယ္တြင္း၌ အသားဝါေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၁၅ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလိုေဟာ္ရီဇြန္တယ္ ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေဒသမ်ားစြာတုိ႔၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္သံုးခု တြင္ အမ်ားျပည္သူအား ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးကုန္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာ္ေပါလိုႏွင့္ ရီယုိျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားေရွ႕တြင္ လူမ်ားစုေဝးကာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံခြင့္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ဘရာဇီးရွိ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း အာဂ်င္တီးနားႏုိ္င္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဗဴႏိုေအးရီးစ္၌လည္း ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံလိုသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း တန္းစီခ့ဲရသည္။

ဘရာဇီးႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ အသားဝါေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႀကိဳတင္ထိုးႏွံသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသားဝါ ေရာဂါသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိကျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ဘရာဇီးက်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး အန္ေထာ္နီယုိနာဒီက တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆာ္ေပါလုိျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္သူ ထက္ဝက္ေက်ာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီအကုန္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေဆးအၿပီးထိုးႏွံေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဆာ္ေပါလိုျပည္နယ္၌ လူ ၄၅ သန္းေက်ာ္ေနထုိင္ေနသည္။ မီနာဂါ႐ိုက္စ္ျပည္နယ္၌ အသားဝါေရာဂါအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္အထိ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၄၇၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၆၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အသားဝါေရာဂါသည္ ျခင္ကုိက္ရာမွ လူသားသို႔ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲၿပီး အဖ်ားေရာဂါမ်ားႏွင့္ အမွတ္မွားေလ့ရွိသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဘရာစီးလ်ား ဇန္နဝါရီ ၂၂

အသားဝါအဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မီနာစ္ဂီ႐ိုင္စ္ျပည္နယ္သည္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအေရးေပၚအေျခအေနကို ထုတျ္ပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာမွစၿပီး ျပည္နယ္တြင္း၌ အသားဝါေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၁၅ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလိုေဟာ္ရီဇြန္တယ္ ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေဒသမ်ားစြာတုိ႔၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္သံုးခု တြင္ အမ်ားျပည္သူအား ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးကုန္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာ္ေပါလိုႏွင့္ ရီယုိျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားေရွ႕တြင္ လူမ်ားစုေဝးကာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံခြင့္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ဘရာဇီးရွိ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း အာဂ်င္တီးနားႏုိ္င္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဗဴႏိုေအးရီးစ္၌လည္း ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံလိုသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း တန္းစီခ့ဲရသည္။

ဘရာဇီးႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ အသားဝါေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႀကိဳတင္ထိုးႏွံသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသားဝါ ေရာဂါသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိကျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ဘရာဇီးက်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး အန္ေထာ္နီယုိနာဒီက တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆာ္ေပါလုိျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္သူ ထက္ဝက္ေက်ာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီအကုန္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေဆးအၿပီးထိုးႏွံေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဆာ္ေပါလိုျပည္နယ္၌ လူ ၄၅ သန္းေက်ာ္ေနထုိင္ေနသည္။ မီနာဂါ႐ိုက္စ္ျပည္နယ္၌ အသားဝါေရာဂါအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္အထိ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၄၇၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၆၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အသားဝါေရာဂါသည္ ျခင္ကုိက္ရာမွ လူသားသို႔ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အသားဝါေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲၿပီး အဖ်ားေရာဂါမ်ားႏွင့္ အမွတ္မွားေလ့ရွိသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply