လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ မန္ဆူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့

0
41

ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းကလူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ မန္ဆူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထိုေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အပါအဝင္ တာဝန္႐ွိ ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းကလူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ မန္ဆူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထိုေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အပါအဝင္ တာဝန္႐ွိ ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply