အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဖုန္းမွ ျပန္လည္ေျဖဆုိစက္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အမတ္မ်ားကို အျပစ္တင္ထားဟုဆို

0
151

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဖုန္းမွ ျပန္လည္ေျဖဆိုစက္ ဗြိဳက္စ္ေမးကုိ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္မႏွစ္သက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အမတ္မ်ားကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းအရ သိရသည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္၌ အစိုးရအသံုးစရိတ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရရွွိေသးေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွလဲြၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေနရၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိဖုန္းတစ္လံုးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဖုန္းေခၚမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖုန္းရွိ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ေျဖစက္ရွိ ဗြိဳက္ေမးလ္သည္ အစိုးရလည္ပတ္မႈရပ္ဆုိင္းသည့္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားကို အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုျပန္လည္ေျဖဆိုလုိ႔မရေၾကာင္း အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္အရ သိရသည္။

“လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဂရက္စ္က ဒီမိုကရက္ေတြက မေက်နပ္တဲ့အတြက္ စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္၊ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး ဦးစားေပး အသံုးစရိတ္ေတြကုိ ပိတ္ပင္ထားတာမုိ႔ ရွင္တို႔ေခၚဆိုတဲ့ဖုန္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုလို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ” ဟု အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ကို ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္၏ယခုလုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ စစ္မွန္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မွန္မမွန္စစ္ေဆးေပးသည့္ Snopes ဝက္ဘ္ဆိုက္အရသိရသည္။

အစိုးရလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ စတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး၊ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႀကီးျပင္း သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားရာမွာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္မျပဳႏုိင္ဘဲျဖစ္ကာ အစိုးရ လည္ပတ္မႈရပ္ဆုိင္းခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဂရက္စ္တြင္ သေဘာတူညီမႈမရရွိပါက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လစာမဲ့ခြင့္ျဖင့္ ပ်က္ကြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဖုန္းမွ ျပန္လည္ေျဖဆိုစက္ ဗြိဳက္စ္ေမးကုိ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္မႏွစ္သက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အမတ္မ်ားကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းအရ သိရသည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္၌ အစိုးရအသံုးစရိတ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရရွွိေသးေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွလဲြၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေနရၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိဖုန္းတစ္လံုးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဖုန္းေခၚမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖုန္းရွိ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ေျဖစက္ရွိ ဗြိဳက္ေမးလ္သည္ အစိုးရလည္ပတ္မႈရပ္ဆုိင္းသည့္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားကို အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုျပန္လည္ေျဖဆိုလုိ႔မရေၾကာင္း အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္အရ သိရသည္။

“လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဂရက္စ္က ဒီမိုကရက္ေတြက မေက်နပ္တဲ့အတြက္ စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္၊ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး ဦးစားေပး အသံုးစရိတ္ေတြကုိ ပိတ္ပင္ထားတာမုိ႔ ရွင္တို႔ေခၚဆိုတဲ့ဖုန္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုလို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ” ဟု အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ကို ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္၏ယခုလုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ အသံသြင္းထားေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ စစ္မွန္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မွန္မမွန္စစ္ေဆးေပးသည့္ Snopes ဝက္ဘ္ဆိုက္အရသိရသည္။

အစိုးရလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ စတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး၊ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႀကီးျပင္း သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားရာမွာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္မျပဳႏုိင္ဘဲျဖစ္ကာ အစိုးရ လည္ပတ္မႈရပ္ဆုိင္းခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဂရက္စ္တြင္ သေဘာတူညီမႈမရရွိပါက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လစာမဲ့ခြင့္ျဖင့္ ပ်က္ကြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply