ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈ တ႐ုတ္ မေထာက္ခံ

0
96

ၾသဂုတ္ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

AA ၊ TNLA ၊ MNDAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအား ျပတ္ျပတ္သာသား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ၏ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလြန္အေလးထား ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အစဥ္တစိုက္ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ သံုးဖြဲ႔သည္ လာ႐ိႈးႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားအနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

AA ၊ TNLA ၊ MNDAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအား ျပတ္ျပတ္သာသား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ၏ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလြန္အေလးထား ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အစဥ္တစိုက္ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ သံုးဖြဲ႔သည္ လာ႐ိႈးႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားအနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။

Leave a Reply