တစ္ႏိုင္ငံလံုးဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူ ပထမေနရာ ကေမၻာဇဘဏ္ ၆ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိ

0
190


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကေမၻာဇဘဏ္က ပထမရရွိခဲ့ၿပီး ၆ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ပထမေနရာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ ဦးစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သန္း ၂၀၀၀၀ အထက္ ဝင္ေငြေဆာင္သူမ်ားတြင္ ကေမာၻဇဘဏ္ တစ္ခုတည္းသာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ သန္း ၁၀၀၀၀ ေအာက္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ Diamond Star Co.Ltd က ရပ္တည္ေနၿပီး ျမတတီဘဏ္က တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း ၅၀ ကို အပိုင္း ၆ ခုခြဲၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ သန္း ၂၀၀၀ ေအာက္စာရင္းတြင္ Max Myanmar Co.Ltd က ေအာက္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုကို ၆ ႀကိမ္အထိရရွိထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – KBZ

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကေမၻာဇဘဏ္က ပထမရရွိခဲ့ၿပီး ၆ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ပထမေနရာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ ဦးစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သန္း ၂၀၀၀၀ အထက္ ဝင္ေငြေဆာင္သူမ်ားတြင္ ကေမာၻဇဘဏ္ တစ္ခုတည္းသာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ သန္း ၁၀၀၀၀ ေအာက္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ Diamond Star Co.Ltd က ရပ္တည္ေနၿပီး ျမတတီဘဏ္က တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း ၅၀ ကို အပိုင္း ၆ ခုခြဲၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ သန္း ၂၀၀၀ ေအာက္စာရင္းတြင္ Max Myanmar Co.Ltd က ေအာက္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုကို ၆ ႀကိမ္အထိရရွိထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – KBZ

Leave a Reply