၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲမည္ 

0
176

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KG မွ KG +12 အထိ အဂၤလိပ္စာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကို စြမ္းရည္ (၄)မ်ဳိး (Reading, Writing, Sepaking, Listening) ပါ၀င္သည္႔ စနစ္ျဖင္႔ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမတန္းက ေန ဒါြဒသမတန္း အထိကုိ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကုိ အေျခခံတဲ့ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအသစ္ သင္ၾကားနည္းစနစ္အသစ္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရုိးညႊန္တမ္း အသစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ သင္ယူတက္ ေျမာက္မႈကုိ အမွန္တကယ္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆရာ ဆရာမေတြကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ နဲ႔ ဧၿပီလမ်ားမွာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးပါတယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ကုိ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ဳိး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစရန္ ျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

KG +12 အထိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ KG တန္းမွစတင္ၿပီး သင္ရုိးတမ္းအသစ္ ေရးဆြဲမႈ မ်ား၌ မူလတန္းအဆင္႔တြင္ Japan International Cooperation Agency – JICA ၏ နည္းပညာပံ႔ပုိးမႈျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းႏွင႔္ အထက္တန္း အဆင္႔တြင္ Asia Development Bank – ADB ၏ နည္းပညာပ့ံ ပုိးမႈတုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အတန္းအလုိက္ သင္ရုိး ညႊန္းတမ္း သစ္မ်ားေရးဆြဲရာ၌ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္း၊ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္းႏွင့္ဒသမတန္း၊ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပဥၥမတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင္႔ ဒါြဒသမတန္း၊ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ န၀မတန္းႏွင္႔ ဧကာဒသမတန္း တုိ႔အတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း သစ္မ်ား ေရးဆြဲျပဳစု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသစ္ေရးဆြဲေနသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားအတြက္လဲ ပညာေရးတကၠသုိလ္ ၂ ေက်ာင္းႏွင္႔ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၀ ရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္တုိးတက္လာေစရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္အလအထိ ((၂)ႏွစ္ခြဲအၾကာ) တကၠသုိလ္၊ ေကာ္လိပ္တစ္ခုစီမွ Native Speaker Trainer (၂) ဦးစီ အား သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ အေရးႏွင့္ အေျပာ စြမ္းရည္တုိးတက္ေစရန္ English Language Skills Competitic မ်ားကုိ ေက်ာင္း၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ အဆင္႔ဟူ၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KG မွ KG +12 အထိ အဂၤလိပ္စာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကို စြမ္းရည္ (၄)မ်ဳိး (Reading, Writing, Sepaking, Listening) ပါ၀င္သည္႔ စနစ္ျဖင္႔ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမတန္းက ေန ဒါြဒသမတန္း အထိကုိ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကုိ အေျခခံတဲ့ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအသစ္ သင္ၾကားနည္းစနစ္အသစ္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရုိးညႊန္တမ္း အသစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ သင္ယူတက္ ေျမာက္မႈကုိ အမွန္တကယ္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆရာ ဆရာမေတြကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ နဲ႔ ဧၿပီလမ်ားမွာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးပါတယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ကုိ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ဳိး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစရန္ ျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

KG +12 အထိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ KG တန္းမွစတင္ၿပီး သင္ရုိးတမ္းအသစ္ ေရးဆြဲမႈ မ်ား၌ မူလတန္းအဆင္႔တြင္ Japan International Cooperation Agency – JICA ၏ နည္းပညာပံ႔ပုိးမႈျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းႏွင႔္ အထက္တန္း အဆင္႔တြင္ Asia Development Bank – ADB ၏ နည္းပညာပ့ံ ပုိးမႈတုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အတန္းအလုိက္ သင္ရုိး ညႊန္းတမ္း သစ္မ်ားေရးဆြဲရာ၌ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္း၊ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္းႏွင့္ဒသမတန္း၊ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပဥၥမတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင္႔ ဒါြဒသမတန္း၊ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ န၀မတန္းႏွင္႔ ဧကာဒသမတန္း တုိ႔အတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း သစ္မ်ား ေရးဆြဲျပဳစု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသစ္ေရးဆြဲေနသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားအတြက္လဲ ပညာေရးတကၠသုိလ္ ၂ ေက်ာင္းႏွင္႔ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၀ ရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္တုိးတက္လာေစရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္အလအထိ ((၂)ႏွစ္ခြဲအၾကာ) တကၠသုိလ္၊ ေကာ္လိပ္တစ္ခုစီမွ Native Speaker Trainer (၂) ဦးစီ အား သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ အေရးႏွင့္ အေျပာ စြမ္းရည္တုိးတက္ေစရန္ English Language Skills Competitic မ်ားကုိ ေက်ာင္း၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ အဆင္႔ဟူ၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply