ခရီးသြားမ်ားအတြက္၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ Premium Service Lounge ကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

0
101

ၾသဂုတ္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ခရီးသြားမ်ားအတြက္၂၄ နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ Premium Service Lounge ကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ယခုလ ၂၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေလဆိပ္အသံုးျပဳသူခရီးသည္မ်ား ခရီးသြားလာရာတြင္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျဖစ္ေပၚေစဘဲ လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ထြက္ခြာသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးေသာ ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ Mingalar Sky Premium Lounge ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ အခုလို ကမၻာ့အဆင့္မီ Lounge ဖြင့္လွစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားနိုင္ေအာင္ နဲ႔ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးသြားနိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု Mingalar Sky Company Limited မွ General Manager ဦးၿဖိဳးေဝနိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ Mingalar Sky Premium Lounge သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 တြင္ တည္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Mingalar Sky Company Limited မွ စီမံခန္႔ခြဲသြားမည့္ Mingalar Sky Premium Lounge တြင္ ခရီးစဥ္ကူးေျပာင္း စီးနင္းမည့္ ခရီးသည္မ်ားနွင့္ အျခားခရီးသည္မ်ားအတြက္ Free Seating Area တြင္ ္ခရီးသည္အမ်ားဆံုး ၈၀ ဦးနွင့္ လူ ၁၀ ဦး အထိ လက္ခံဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားနိုင္မည့္ သီးသန္႔နားေနခန္း ၆ ခန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီလံုး ဖြင့္လွစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသည္ ၃ ဦးအထိ အသံုးျပဳသြားလာနိုင္မည့္ Departure Service Package ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Mingalar Sky Premium Lounge အတြင္းပိုင္းတြင္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ၊ထြက္/ခြာ ေရာက္ရွိ သတင္းပို႔သည့္ေနရာ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးသည့္ ေနရာမ်ား၌ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ၊ Free Wifi ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အားသြင္းနိုင္မည့္ ေနရာထားရွိေပးျခင္း ၊ အဆင့္ျမင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား မွာယူသံုးေဆာင္နိုင္သည့္ Bar ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း ပ်ံသန္းမႈခရီးစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပသေပးျခင္း ၊ေရခ်ိဳးခန္းနွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း ၊ အခေၾကးေငြ ထပ္ေဆာင္းေပးရမည့္ သီးသန္႔နားေနခန္းမ်ား နွင့္ ေလဆိပ္အသြားအျပန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ခရီးသြားမ်ားအတြက္၂၄ နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ Premium Service Lounge ကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ယခုလ ၂၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေလဆိပ္အသံုးျပဳသူခရီးသည္မ်ား ခရီးသြားလာရာတြင္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျဖစ္ေပၚေစဘဲ လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ထြက္ခြာသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးေသာ ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ Mingalar Sky Premium Lounge ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ အခုလို ကမၻာ့အဆင့္မီ Lounge ဖြင့္လွစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားနိုင္ေအာင္ နဲ႔ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးသြားနိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု Mingalar Sky Company Limited မွ General Manager ဦးၿဖိဳးေဝနိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ Mingalar Sky Premium Lounge သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 တြင္ တည္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Mingalar Sky Company Limited မွ စီမံခန္႔ခြဲသြားမည့္ Mingalar Sky Premium Lounge တြင္ ခရီးစဥ္ကူးေျပာင္း စီးနင္းမည့္ ခရီးသည္မ်ားနွင့္ အျခားခရီးသည္မ်ားအတြက္ Free Seating Area တြင္ ္ခရီးသည္အမ်ားဆံုး ၈၀ ဦးနွင့္ လူ ၁၀ ဦး အထိ လက္ခံဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားနိုင္မည့္ သီးသန္႔နားေနခန္း ၆ ခန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီလံုး ဖြင့္လွစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသည္ ၃ ဦးအထိ အသံုးျပဳသြားလာနိုင္မည့္ Departure Service Package ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Mingalar Sky Premium Lounge အတြင္းပိုင္းတြင္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ၊ထြက္/ခြာ ေရာက္ရွိ သတင္းပို႔သည့္ေနရာ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးသည့္ ေနရာမ်ား၌ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ၊ Free Wifi ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အားသြင္းနိုင္မည့္ ေနရာထားရွိေပးျခင္း ၊ အဆင့္ျမင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား မွာယူသံုးေဆာင္နိုင္သည့္ Bar ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း ပ်ံသန္းမႈခရီးစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပသေပးျခင္း ၊ေရခ်ိဳးခန္းနွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း ၊ အခေၾကးေငြ ထပ္ေဆာင္းေပးရမည့္ သီးသန္႔နားေနခန္းမ်ား နွင့္ ေလဆိပ္အသြားအျပန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Leave a Reply