၀န္ထမ္းမ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ စားေသာက္စရိတ္တုိးျမွင့္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ၏ သေဘာထားရယူမည္

0
157


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈ ၊

ဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ႀကီးမွဴးဖြင္႔လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန သြားေရာက္၍ သင္တန္းတက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ စားေသာက္စားရိတ္အား တုိးျမွင့္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၏ သေဘာထားကို စုစည္းရယူၿပီးမွသာ တုိးျမွင္႔ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကို လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္မွ်တသည့္ႏႈန္း တိုးျမင့္ေပးရန္ ခရီးသြားေန႔တြက္စရိတ္နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစြာသံုးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ သဘာထားမ်ား ရယူစုစည္းၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳတင္ျပနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ အညီိေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႈိင္းဘြဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိမွ ၀န္ထမ္းမ်ားဌာနအတြင္း သင္တန္းမ်ားနွင့္အျခားသင္တန္းမ်ားကို ညအိပ္ညေနသင္တန္း တက္ေရာက္ရာတြင္ခရီးစရိတ္ဥပေဒပါ ေန႔တြက္စရိတ္ကို ခံစားခြင့္မရွိပဲ တည္ဆဲသင္တန္း စားစရိတ္နႈန္းထား အရ တစ္ရက္ (၅၀၀) က်ပ္နႈန္းသာ ခံစားခြင့္ရွိသျဖင့္ သင္တန္း ကာလ ၾကာျမင့္ လာသည္နွင့္အမွ် စားစရိတ္မ်ားမွာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းနွင့္ ရရွိသည့္ စားေသာက္စရိတ္မွ်တမႈ မရွိ၍ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသျဖင့္ လက္ရွိသင္တန္းစားေသာက္စရိတ္အား လက္ရွိကုန္းေစ်းႏႈန္းနွင့္မွ်တသည့္ႏႈန္းသို႕တိုးျမင့္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ နွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက တိုးျမင့္ေပးမည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ စတင္ခံစား ရမည့္ကာလ ေျဖၾကားေပးနိုင္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေမးျမန္းအား အေပၚ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက အထက္ပါ အတုိင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွလည္း ဖြင္႔လွစ္ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္မ်ားကုိ မိမိရုံးစုိက္ရာ ေဒသမွ အျခားေဒသတစ္ခုသို႔ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန သင္တန္း တက္ေရာက္ရသည့္ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကုိ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစ ေအာင္ တုိးျမွင့္ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအားလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင္႔ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

၀န္ထမ္မ်ား တက္ေရာက္သည္႔ ညအိပ္ညေန သင္တန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားေန႔တြက္စရိတ္အေနျဖင္႔ တေန႔လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား ေန႔ထြက္စရိတ္အား တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၇၀၀ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပး ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
ဓာတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈ ၊

ဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ႀကီးမွဴးဖြင္႔လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန သြားေရာက္၍ သင္တန္းတက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ စားေသာက္စားရိတ္အား တုိးျမွင့္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၏ သေဘာထားကို စုစည္းရယူၿပီးမွသာ တုိးျမွင္႔ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကို လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္မွ်တသည့္ႏႈန္း တိုးျမင့္ေပးရန္ ခရီးသြားေန႔တြက္စရိတ္နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစြာသံုးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ သဘာထားမ်ား ရယူစုစည္းၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳတင္ျပနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ အညီိေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႈိင္းဘြဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိမွ ၀န္ထမ္းမ်ားဌာနအတြင္း သင္တန္းမ်ားနွင့္အျခားသင္တန္းမ်ားကို ညအိပ္ညေနသင္တန္း တက္ေရာက္ရာတြင္ခရီးစရိတ္ဥပေဒပါ ေန႔တြက္စရိတ္ကို ခံစားခြင့္မရွိပဲ တည္ဆဲသင္တန္း စားစရိတ္နႈန္းထား အရ တစ္ရက္ (၅၀၀) က်ပ္နႈန္းသာ ခံစားခြင့္ရွိသျဖင့္ သင္တန္း ကာလ ၾကာျမင့္ လာသည္နွင့္အမွ် စားစရိတ္မ်ားမွာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းနွင့္ ရရွိသည့္ စားေသာက္စရိတ္မွ်တမႈ မရွိ၍ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသျဖင့္ လက္ရွိသင္တန္းစားေသာက္စရိတ္အား လက္ရွိကုန္းေစ်းႏႈန္းနွင့္မွ်တသည့္ႏႈန္းသို႕တိုးျမင့္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ နွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက တိုးျမင့္ေပးမည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ စတင္ခံစား ရမည့္ကာလ ေျဖၾကားေပးနိုင္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေမးျမန္းအား အေပၚ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက အထက္ပါ အတုိင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွလည္း ဖြင္႔လွစ္ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္မ်ားကုိ မိမိရုံးစုိက္ရာ ေဒသမွ အျခားေဒသတစ္ခုသို႔ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန သင္တန္း တက္ေရာက္ရသည့္ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကုိ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစ ေအာင္ တုိးျမွင့္ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအားလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင္႔ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

၀န္ထမ္မ်ား တက္ေရာက္သည္႔ ညအိပ္ညေန သင္တန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားေန႔တြက္စရိတ္အေနျဖင္႔ တေန႔လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား ေန႔ထြက္စရိတ္အား တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၇၀၀ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပး ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
ဓာတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

Leave a Reply