ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အပိုဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ မလုပ္ေဆာင္ပါက အေရးယူမည္

0
93

ၾသဂုတ္ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အပို၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ အညီ လိုကပ္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏ်င့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ၁၉.၈.၂၀၁၉ ရက္ေန႔က ေအာ္ပေရတာမ်ားအားလံုးကို ထပ္မံညႊန္ၾကားထားၿပိးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပခမ ၆ လ ပတ္ အခြန္ရေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးညမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ ေၾကာ္ညာမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ SMS စာတိုမ်ားမွျဖစ္ေစ မေတာ္ တဆ(သို႔) လြဲမွား၍ႏွိပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး ဝန ္ေဆာင္ခ မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ တယ္လီဖုန္းေဘလ္မ်ားမွ မွားယြင္းစြာ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႐ွိေနေႀကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

၎ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈ အစီ အစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အသိေပးမည့္ sms စာတိုမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႐ွင္းလင္း လြယ္ကူစြာ ေပးပို႔ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ ရယူလိုျခင္း႐ွိမ႐ွိ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ sms တို႔မွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ ကာလ ကုန္ဆံုးပါက အလို အေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္sms စာတိုေပးပို႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေပးပို႔ သြားရန္ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂ရက္က ေအာ္ပေရတာမ်ား အားၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လ္ိုက္နာမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႔႐ွိရသျဖင္ ့ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံညႊန္ႀကားထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ သံုးစြဲသူမ်ား၏နားလည္မႈလြဲမွား ျခင္းမျဖစ္ေစေရးနွင့္ ေဒတာသံုးစြဲမႈ ပိုမိုကုန္က်ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိနားလည္ေစေရးအတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို သံုးစြဲသူပညာေပးေရး အစီအစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အပို၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ အညီ လိုကပ္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏ်င့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ၁၉.၈.၂၀၁၉ ရက္ေန႔က ေအာ္ပေရတာမ်ားအားလံုးကို ထပ္မံညႊန္ၾကားထားၿပိးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပခမ ၆ လ ပတ္ အခြန္ရေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးညမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ ေၾကာ္ညာမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ SMS စာတိုမ်ားမွျဖစ္ေစ မေတာ္ တဆ(သို႔) လြဲမွား၍ႏွိပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး ဝန ္ေဆာင္ခ မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ တယ္လီဖုန္းေဘလ္မ်ားမွ မွားယြင္းစြာ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႐ွိေနေႀကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

၎ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈ အစီ အစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အသိေပးမည့္ sms စာတိုမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႐ွင္းလင္း လြယ္ကူစြာ ေပးပို႔ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ ရယူလိုျခင္း႐ွိမ႐ွိ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ sms တို႔မွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ ကာလ ကုန္ဆံုးပါက အလို အေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္sms စာတိုေပးပို႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေပးပို႔ သြားရန္ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂ရက္က ေအာ္ပေရတာမ်ား အားၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လ္ိုက္နာမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႔႐ွိရသျဖင္ ့ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံညႊန္ႀကားထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ သံုးစြဲသူမ်ား၏နားလည္မႈလြဲမွား ျခင္းမျဖစ္ေစေရးနွင့္ ေဒတာသံုးစြဲမႈ ပိုမိုကုန္က်ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိနားလည္ေစေရးအတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို သံုးစြဲသူပညာေပးေရး အစီအစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

Leave a Reply