ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟု ေရးသား ေၾကညာျခင္းသည္ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း ရွိ မရွိ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ ေမးခြန္းထုတ္

0
87

ၾသဂုတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ဟု ေရးသားေၾကညာျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ကပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း ရွိမရွိ ကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရြာငံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းဆိုၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သြားေနတဲ့ လမ္းေဘး၀ဲယာႀကီးမွာ ဒီလိုမ်ိဳးေၾကာ္ျငာထားျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလံုးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ အဲ့လိုေရးရင္ ပိုရႈပ္ကုန္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို ႔ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မွား စိုးတ့ဲ အတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေရးသားေၾကညာထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ ညီညႊတ္မႈ မရွိပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း၊ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးသည္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ မည္မွ်ရွွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမင္းမွ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေအာင္စိုးမင္း၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ကပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦသန္းေဌးမွ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္သံုးစြဲကာ ၎ ၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းၾကားကာ တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသန္းေဌး၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ဦးေအာင္စိုးမင္းမွ အားရေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟု ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားသည့္ ေနရာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာငံ -ၿမိဳ႕ႀကီး- ဟန္ျမင့္မိုရ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၏ ေဘး မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၁၉ ရွမ္းေအး ထမင္းဆိုင္အနီးတြင္ ေဒါက္တာ သန္းထိုက္ဦး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဟု ဗီြနိုင္းဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားၿပီး ေျမလြတ္ေျမလပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေၾကာင္း ေႀက္ာျငာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ကာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေျပာသည္။

“အမွန္တကယ္မသိလို႔ရွိရင္ေတာ့ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကပဲ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းေတြကို ေလွ်ာက္ၿပီးရ ယူထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးေအာင္စိုးမင္းကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ (က) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာ္ကတင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပိးသည္ အထိ သာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟု သံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ဟု ေရးသားေၾကညာျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ကပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း ရွိမရွိ ကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရြာငံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းဆိုၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သြားေနတဲ့ လမ္းေဘး၀ဲယာႀကီးမွာ ဒီလိုမ်ိဳးေၾကာ္ျငာထားျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလံုးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ အဲ့လိုေရးရင္ ပိုရႈပ္ကုန္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို ႔ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မွား စိုးတ့ဲ အတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေရးသားေၾကညာထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ ညီညႊတ္မႈ မရွိပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း၊ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးသည္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ မည္မွ်ရွွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမင္းမွ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေအာင္စိုးမင္း၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ကပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦသန္းေဌးမွ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္သံုးစြဲကာ ၎ ၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းၾကားကာ တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသန္းေဌး၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ဦးေအာင္စိုးမင္းမွ အားရေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟု ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားသည့္ ေနရာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာငံ -ၿမိဳ႕ႀကီး- ဟန္ျမင့္မိုရ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၏ ေဘး မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၁၉ ရွမ္းေအး ထမင္းဆိုင္အနီးတြင္ ေဒါက္တာ သန္းထိုက္ဦး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဟု ဗီြနိုင္းဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားၿပီး ေျမလြတ္ေျမလပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေၾကာင္း ေႀက္ာျငာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ကာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမင္းက ေျပာသည္။

“အမွန္တကယ္မသိလို႔ရွိရင္ေတာ့ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကပဲ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းေတြကို ေလွ်ာက္ၿပီးရ ယူထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးေအာင္စိုးမင္းကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ (က) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာ္ကတင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပိးသည္ အထိ သာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟု သံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply