စစ္ကိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်

0
101

ၾသဂုတ္ – ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ရွိ ထက္ေက်ာ္ ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဝန္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) က သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္စိမ္းျပပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထိ ၆ ရက္တုိင္ ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ကုန္ၾကမ္းလြယ္ကူစြာရရွိေစေရး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရး တိို႔ကိာ ရည္ရြယ္၍ က်င္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) မွ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ႀကီး က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းပုတီးႏွင့္ပတ္သက္၍ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မႏၲေလး ၊ ေနၿပည္ေတာ္၊ ဖားကန္႔ စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝယ္ယူရၿပီး စရိတ္ ႏွင့္ အခ်ိန္ ကုန္က်မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုလို ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲလုပ္ေပးသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ၿပီး ျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကို ျမန္မာေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ – ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ရွိ ထက္ေက်ာ္ ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဝန္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) က သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္စိမ္းျပပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထိ ၆ ရက္တုိင္ ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ကုန္ၾကမ္းလြယ္ကူစြာရရွိေစေရး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရး တိို႔ကိာ ရည္ရြယ္၍ က်င္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္း) မွ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ႀကီး က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းပုတီးႏွင့္ပတ္သက္၍ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မႏၲေလး ၊ ေနၿပည္ေတာ္၊ ဖားကန္႔ စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝယ္ယူရၿပီး စရိတ္ ႏွင့္ အခ်ိန္ ကုန္က်မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုလို ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲလုပ္ေပးသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ၿပီး ျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကို ျမန္မာေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply