လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ အေျချပစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

0
83

ၾသဂုတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ က ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္း စာခ်ဳပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဆိုပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို နို္င္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ နို္င္ေရးအတြက္ ကတိက၀တ္ တစ္ရပ္ျပရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပိး နို္င္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို တိုးျမွင့္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စာရင္း ကပယ္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားရာမွာလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္တင္ ကရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ မွ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္ ကရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

၎ စာခ်ဳပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေၾကညာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ က ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္း စာခ်ဳပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဆိုပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို နို္င္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ နို္င္ေရးအတြက္ ကတိက၀တ္ တစ္ရပ္ျပရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပိး နို္င္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို တိုးျမွင့္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စာရင္း ကပယ္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားရာမွာလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္တင္ ကရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ မွ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္ ကရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

၎ စာခ်ဳပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply