ကင္ဆာေရာဂါသည္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၇၀၀၀၀ ဦးခန္႔တြင္ ျဖစ္ ပြားလ်က္႐ွိ

0
77

ၾသဂုတ္ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံတစ္၀န္းတြင္ ကင္ဆာေရာဂါလူနာသစ္ နွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၇၀၀၀၀ခန္႕တြင္ ျဖစ္ပြား ေနလ်က္႐ွိ
ေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံမွာကင္ဆာေရာျဖစ္ပြားမႈကေတာ့ Generally ပဲေပါ့ေနာ္။ အရင္နဲ႕စာရင္ ကင္ဆာျဖစ္တဲ့ သူက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕မ်ားလာတာေပါ့. အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေပါ့။လူနာသစ္ဆိုရင္ ခန္႔မွန္း ေျခ အား ျဖင့္ နွစ္စဥ္လူနာသစ္ ၆ေသာင္း၊၇ေသာင္း ၀န္းက်င္တစ္နုိင္ငံလုံး မွာျဖစ္ပြား လ်က္ရွိတဲ့ အေန အထား မ်ိဳးမွာ ရွိတာေပါ့.။” ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္းကေျပာသည္။

ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery ဟိုတယ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ က်န္း မာ ေရး၊အားကစားနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ ရာေကာ္မတီနွင့္ Westminster Foundation For Democracy(WFD) တို႕ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ေသဆုံးမႈနွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနွီး ေနွာ ဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားျပီး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာနွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာတို႕႔အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

၎ ကင္ဆာေရာဂါအား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္နွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနျပီး ယင္းစီမံခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရး၊ကုသေရး နွင့္ ေဆး၀ါးရရွိမႈစသည့္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား ေႀကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္႐ွိတြင္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခုတင္၁၀၀၀ေဆးရုံးတို႕တြင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေႀကာင္းေဒါက္တာ ေက်ာ္ကံ ေကာင္း ကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံတစ္၀န္းတြင္ ကင္ဆာေရာဂါလူနာသစ္ နွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၇၀၀၀၀ခန္႕တြင္ ျဖစ္ပြား ေနလ်က္႐ွိ
ေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံမွာကင္ဆာေရာျဖစ္ပြားမႈကေတာ့ Generally ပဲေပါ့ေနာ္။ အရင္နဲ႕စာရင္ ကင္ဆာျဖစ္တဲ့ သူက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕မ်ားလာတာေပါ့. အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေပါ့။လူနာသစ္ဆိုရင္ ခန္႔မွန္း ေျခ အား ျဖင့္ နွစ္စဥ္လူနာသစ္ ၆ေသာင္း၊၇ေသာင္း ၀န္းက်င္တစ္နုိင္ငံလုံး မွာျဖစ္ပြား လ်က္ရွိတဲ့ အေန အထား မ်ိဳးမွာ ရွိတာေပါ့.။” ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္းကေျပာသည္။

ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery ဟိုတယ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ က်န္း မာ ေရး၊အားကစားနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ ရာေကာ္မတီနွင့္ Westminster Foundation For Democracy(WFD) တို႕ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ေသဆုံးမႈနွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနွီး ေနွာ ဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားျပီး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာနွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာတို႕႔အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

၎ ကင္ဆာေရာဂါအား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္နွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနျပီး ယင္းစီမံခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရး၊ကုသေရး နွင့္ ေဆး၀ါးရရွိမႈစသည့္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား ေႀကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္႐ွိတြင္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခုတင္၁၀၀၀ေဆးရုံးတို႕တြင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေႀကာင္းေဒါက္တာ ေက်ာ္ကံ ေကာင္း ကေျပာသည္။

Leave a Reply