အာဏာရွင္ျဖစ္လာပါက ၎ကုိပစ္သတ္ရန္ သမၼတဒူတာေတး ေျပာဆုိ

0
188


မနီလာ ဇန္နဝါရီ ၂၃

အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သမၼတသက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ထမ္းေဆာင္ပါက ၎ကိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္အလြန္အထိ သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ဒူတာေတးက လႊတ္ေတာ္ရွိ ၎ကိုလုိလားေသာ အမတ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ဒူတာေတးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ၿပီးေနမယ္။အာဏာရွင္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပစ္သာသတ္လိုက္ပါ၊ ေနာက္ေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အလုပ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ၊ မွတ္ထား ခင္ဗ်ားတို႔တာဝန္က အဲ့ဒါပဲ” ဟု ဒူတာေတးက စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုသို႔သြားေရာက္စဥ္ စစ္သားမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းတန္းတူမညီမွ်မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ခ႐ိုင္မ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏လူမ်ိဳးကဲြျပားစံုလင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ဝါဒကို က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက အဆိုျပဳခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ား၏ သက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ေရး တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲဲ့ေသာ အပတ္တြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္စြာထမ္းေဆာင္လိုၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားခံေနရသည့္ ဒူတာေတး သမၼတသက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ဒူတာေတးသည္ အာဏာရွင္ ဖာဒီနန္မာကို႔စ္ကုိ အားက်သူျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ျပဳမူခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မာကုိ႔စ္အစိုးရကဲ့သို႔ အာဏာရွင္စနစ္ကိုျပန္လည္ က်င့္သံုးမည္ကုိ အတိုက္အခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

သမၼတသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိ႐ုံသာမက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေစာစီးစြာအနားယူရန္ပင္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သမၼတ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟယ္ရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။
Source:Reuters

႐ုိးေျမ

မနီလာ ဇန္နဝါရီ ၂၃

အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သမၼတသက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ထမ္းေဆာင္ပါက ၎ကိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္အလြန္အထိ သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ဒူတာေတးက လႊတ္ေတာ္ရွိ ၎ကိုလုိလားေသာ အမတ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ဒူတာေတးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ၿပီးေနမယ္။အာဏာရွင္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပစ္သာသတ္လိုက္ပါ၊ ေနာက္ေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အလုပ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ၊ မွတ္ထား ခင္ဗ်ားတို႔တာဝန္က အဲ့ဒါပဲ” ဟု ဒူတာေတးက စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုသို႔သြားေရာက္စဥ္ စစ္သားမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းတန္းတူမညီမွ်မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ခ႐ိုင္မ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏လူမ်ိဳးကဲြျပားစံုလင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ဝါဒကို က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက အဆိုျပဳခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ား၏ သက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ေရး တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲဲ့ေသာ အပတ္တြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္စြာထမ္းေဆာင္လိုၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားခံေနရသည့္ ဒူတာေတး သမၼတသက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ဒူတာေတးသည္ အာဏာရွင္ ဖာဒီနန္မာကို႔စ္ကုိ အားက်သူျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ျပဳမူခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မာကုိ႔စ္အစိုးရကဲ့သို႔ အာဏာရွင္စနစ္ကိုျပန္လည္ က်င့္သံုးမည္ကုိ အတိုက္အခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

သမၼတသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိ႐ုံသာမက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေစာစီးစြာအနားယူရန္ပင္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သမၼတ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟယ္ရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။
Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply