သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံႏိုင္ဟုဆိုကာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ မအူပင္အမတ္ ႏုတ္ထြက္

0
38

စက္တင္ဘာ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မႈအားနည္းေနသည့္ အတြက္ ေကာ္မတီ မွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ကိုယ္စားျပဳသည့္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္း ကေျပာသည္။

“ေနာက္ျဖစ္လာမဲ့ ဟာေတြကိုလည္း အန္ကယ္တို႔က တြက္လို႔ ရၿပီ အန္ကယ္တို႔ ခ်ေပးထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ရွိတယ္။ ဒီ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၅ ခ်က္ အတိုင္း လုပ္နိုင္မႈအား နည္းတဲ့ အတြက္ နည္းတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကလည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ နည္းမွာပဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အန္ကယ္က ထြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္း၀င္း ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေက္ာမတီသည္ NLD ပါတီ မွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသာ ထည့္သြင္းေနသည့္ အတြက္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD မွ ေရးဆြဲေနသည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

“NLD ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒ ပဲျဖစ္ေတာ့ မွာ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မဲစနစ္နဲ႔ သြားတာကို မဲစနစ္ေတာင္မွ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲစနစ္နဲ႔ သြားပါလို႔ အန္ကယ္က ေတာင္းပန္တာေတာင္ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲစနစ္ေတာင္ မက်င့္ သံုးနိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ဒါက သူတို႔ ဆြဲတဲ့ အတိုင္း သူတို႔ ျပင္တဲ့ အတိုင္းပဲ ျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ ေနသည့္ အတြက္ Referendum( ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ) အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးစိန္၀င္း ကေျပာသည္။

ဦးစိန္၀င္းသည္ ယေန႔ မွ စတင္၍ အဆိုပါ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ မွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မႈအားနည္းေနသည့္ အတြက္ ေကာ္မတီ မွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ကိုယ္စားျပဳသည့္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္း ကေျပာသည္။

“ေနာက္ျဖစ္လာမဲ့ ဟာေတြကိုလည္း အန္ကယ္တို႔က တြက္လို႔ ရၿပီ အန္ကယ္တို႔ ခ်ေပးထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ရွိတယ္။ ဒီ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၅ ခ်က္ အတိုင္း လုပ္နိုင္မႈအား နည္းတဲ့ အတြက္ နည္းတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကလည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ နည္းမွာပဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အန္ကယ္က ထြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္း၀င္း ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေက္ာမတီသည္ NLD ပါတီ မွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသာ ထည့္သြင္းေနသည့္ အတြက္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD မွ ေရးဆြဲေနသည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

“NLD ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒ ပဲျဖစ္ေတာ့ မွာ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မဲစနစ္နဲ႔ သြားတာကို မဲစနစ္ေတာင္မွ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲစနစ္နဲ႔ သြားပါလို႔ အန္ကယ္က ေတာင္းပန္တာေတာင္ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲစနစ္ေတာင္ မက်င့္ သံုးနိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ဒါက သူတို႔ ဆြဲတဲ့ အတိုင္း သူတို႔ ျပင္တဲ့ အတိုင္းပဲ ျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ ေနသည့္ အတြက္ Referendum( ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ) အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးစိန္၀င္း ကေျပာသည္။

ဦးစိန္၀င္းသည္ ယေန႔ မွ စတင္၍ အဆိုပါ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ မွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply