“စစ္ေဘးေရွာင္ဟု မသံုးဘဲ တိုက္ပြဲေရွာင္” ဟု သံုးႏႈန္းရန္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပ

0
125

စက္တင္ဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚနီနီေမျမင့္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ ကုစားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိ႐ွိလိုျခင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့မႈအေပၚ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ဟု သံုးႏႈန္းေပးရန္ႏွင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည့္ အေပၚ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဒုတိယဗို္လ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းမွ တင္ျပေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

“ကိုိုယ္စားလွယ္ႀကီးေဒၚနီနီေမျမင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းလို႔ သံုးထားတာ႐ွိပါတယ္။အဲ့ေတာ့ စကားလံုးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြြဲ႔ တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရံုးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ထြက္စာေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာေတြမွာေဖာ္ ျပထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ အရဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲေ႐ွာငိစခန္းလို႔ပဲသံုးပါတယ္။အဲ့ေတာ့ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္စခန္းလို႔ သံုးေပးပါရန္ႏွင့္ ဒီတႏိုင္ငံလံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ေတြ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္မဲ့ စကားရပ္မ်ိဳး စစ္ပြဲေ႐ွာင္ဆိုတဲ့ဟာလို႔ မသံုးဘဲ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္လို႔သား လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးထက္ဝင္းကေျပာသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္း တင္ျပမႈအေပၚ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္စစ္ေဘးေ႐ွာင္အစား တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ ဟု သာ သံုးႏႈန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚနီနီေမျမင့္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ ကုစားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိ႐ွိလိုျခင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့မႈအေပၚ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ဟု သံုးႏႈန္းေပးရန္ႏွင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည့္ အေပၚ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဒုတိယဗို္လ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းမွ တင္ျပေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

“ကိုိုယ္စားလွယ္ႀကီးေဒၚနီနီေမျမင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းလို႔ သံုးထားတာ႐ွိပါတယ္။အဲ့ေတာ့ စကားလံုးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြြဲ႔ တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရံုးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ထြက္စာေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာေတြမွာေဖာ္ ျပထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ အရဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲေ႐ွာငိစခန္းလို႔ပဲသံုးပါတယ္။အဲ့ေတာ့ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္စခန္းလို႔ သံုးေပးပါရန္ႏွင့္ ဒီတႏိုင္ငံလံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ေတြ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္မဲ့ စကားရပ္မ်ိဳး စစ္ပြဲေ႐ွာင္ဆိုတဲ့ဟာလို႔ မသံုးဘဲ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္လို႔သား လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးထက္ဝင္းကေျပာသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္း တင္ျပမႈအေပၚ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္စစ္ေဘးေ႐ွာင္အစား တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ ဟု သာ သံုးႏႈန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply