ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မစိုးရိမ္ၾကရန္ ဗဟိုဘဏ္ အသိေပး

0
127

စက္တင္ဘာ ၃

ေဝေဝၿဖိဳး

ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိၾကေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ယခုလ ၂ ရက္က အသိေပးထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ညႇိနွိုင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညႇိနွိုင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာသဘာဝအရ ဘဏ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအားထားရာအျဖစ္ ဘဏ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ျပည့္ဝစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိၾကေစရန္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည့္အခ်က္သည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ ျပည့္ဝစြာ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ တည္ၿငိမ္ေစရန္နွင့္ နိုင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ေမးျမန္းေသာ ဆက္စပ္ေမးခြန္နွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲေတြ႕သည္ ကိုလည္း မိမိတို႔ သိရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေခ်းသည့္ ေငြေၾကးသည္ ဘဏ္၏ ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားက အပ္ႏွံထားသည့္ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘဏ္မ်ား၏ တာဝန္သည္ ျပည္သူမ်ားက လာေရာက္ၿပီး ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္သည္ ဘဏ္၏ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္သည္ ထိုဘဏ္မ်ားက ၎ေငြေၾကးကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမွုရွိ/မရွိကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကး တစ္ခုကို ထုတ္ေခ်းၿပီဆိုပါက ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ Terms and Condition မ်ား အျမဲတမ္း သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ၎သည္ ယခုတြင္ သုံးႏွစ္ထုတ္ေခ်းခြင့္ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသုံးႏွစ္တြင္ Grid Period ေခၚသည့္ အရင္းျပန္မဆပ္ရသည့္ ကာလသည္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အတိုးႏွင့္ အရင္း ျပန္ဆပ္ရမည့္ Condition မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲေတြ႕သည္ကို လက္ခံပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

Central Bank အေနျဖင့္ Individual ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို တက္နိုင္သေလာက္ ညႇိနွိုင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊အခ်ိန္မ်ားလည္း အမ်ားႀကီး ေစာင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ဆိုသည့္ အေနအထားမ်ိဳး မရိွပါေၾကာင္း ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၃

ေဝေဝၿဖိဳး

ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိၾကေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ယခုလ ၂ ရက္က အသိေပးထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ညႇိနွိုင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညႇိနွိုင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာသဘာဝအရ ဘဏ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအားထားရာအျဖစ္ ဘဏ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ျပည့္ဝစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိၾကေစရန္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည့္အခ်က္သည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ ျပည့္ဝစြာ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ တည္ၿငိမ္ေစရန္နွင့္ နိုင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ေမးျမန္းေသာ ဆက္စပ္ေမးခြန္နွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲေတြ႕သည္ ကိုလည္း မိမိတို႔ သိရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေခ်းသည့္ ေငြေၾကးသည္ ဘဏ္၏ ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားက အပ္ႏွံထားသည့္ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘဏ္မ်ား၏ တာဝန္သည္ ျပည္သူမ်ားက လာေရာက္ၿပီး ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္သည္ ဘဏ္၏ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္သည္ ထိုဘဏ္မ်ားက ၎ေငြေၾကးကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမွုရွိ/မရွိကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကး တစ္ခုကို ထုတ္ေခ်းၿပီဆိုပါက ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ Terms and Condition မ်ား အျမဲတမ္း သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ၎သည္ ယခုတြင္ သုံးႏွစ္ထုတ္ေခ်းခြင့္ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသုံးႏွစ္တြင္ Grid Period ေခၚသည့္ အရင္းျပန္မဆပ္ရသည့္ ကာလသည္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အတိုးႏွင့္ အရင္း ျပန္ဆပ္ရမည့္ Condition မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲေတြ႕သည္ကို လက္ခံပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

Central Bank အေနျဖင့္ Individual ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို တက္နိုင္သေလာက္ ညႇိနွိုင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊အခ်ိန္မ်ားလည္း အမ်ားႀကီး ေစာင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ဆိုသည့္ အေနအထားမ်ိဳး မရိွပါေၾကာင္း ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply