“ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါသည့္ NLD ပါတီက အႏိုင္က်င့္သျဖင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း” ဟု ANP ဆို

0
107

စက္တင္ဘာ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ NLD ပါတီက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကို အမ်ားစုမဲျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ပယ္ခ်သည္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒဦးေဆာင္ေကာ္ မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကို တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုပံုစံျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဖက္ဒရယ္အမည္နာမ ပါဝင္ေစခ်င္တယ္ NLD ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္မ ခံဘူး။ အမ်ားစုမဲနဲ႔ ပယ္ခ်တယ္ အႏိုင္က်င့္တယ္”ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ (၄၅)ဦး ေကာ္မတီတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ ပါတီကိုယ္စား တာဝန္ေပးအပ္ ထားသည့္ ANP ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီထံ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဘက္က ေကာ္မတီကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္ေပါင္း(၈၅၈) ခ်က္ကို တင္ သြင္းခဲ့တယ္။ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္မွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရပါတဲ့ အမည္နာမေတာင္ ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ အခ်ိန္ကုန္႐ံုပဲ ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ”ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေၾကာင္း ANPမွ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ NLD ပါတီမွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသာ ထည့္သြင္းေနသည့္အတြက္ NLD ပါတီ မွ ေရးဆဲြသည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေကာ္မတီမွ စက္တင္ဘာ(၂) ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သူ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာ ဆိုထားသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အႀကံျပဳ ခ်က္ေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ NLD ပါတီက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကို အမ်ားစုမဲျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ပယ္ခ်သည္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒဦးေဆာင္ေကာ္ မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကို တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုပံုစံျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဖက္ဒရယ္အမည္နာမ ပါဝင္ေစခ်င္တယ္ NLD ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္မ ခံဘူး။ အမ်ားစုမဲနဲ႔ ပယ္ခ်တယ္ အႏိုင္က်င့္တယ္”ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ (၄၅)ဦး ေကာ္မတီတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ ပါတီကိုယ္စား တာဝန္ေပးအပ္ ထားသည့္ ANP ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီထံ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဘက္က ေကာ္မတီကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္ေပါင္း(၈၅၈) ခ်က္ကို တင္ သြင္းခဲ့တယ္။ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္မွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရပါတဲ့ အမည္နာမေတာင္ ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ အခ်ိန္ကုန္႐ံုပဲ ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ”ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေၾကာင္း ANPမွ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ NLD ပါတီမွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသာ ထည့္သြင္းေနသည့္အတြက္ NLD ပါတီ မွ ေရးဆဲြသည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေကာ္မတီမွ စက္တင္ဘာ(၂) ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သူ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာ ဆိုထားသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အႀကံျပဳ ခ်က္ေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply