ျမန္မာလုပ္သားမ်ားပိုမိုေခၚယူေပးရန္ ကိုးရီးယား သမၼတ ထံသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုထား

0
122

စက္တင္ဘာ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားပိုမိုေခၚယူေပးရန္ ကိုးရီးယား သမၼတ ထံသို႔ နို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီိး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“မေန႔က ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားသမၼတ ခရီးစဥ္မွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ပိုမိုေခၚယူေပးဖို႔ ကိစၥ ကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ နွစ္နိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery တိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားေစ်းကြက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥး္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္က႑ အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား အၿပိးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယားနိုင္ငံ ဘက္မွလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈ စည္းကမ္းရွိမႈ ႏွင့္ အမိန္႔ နာခံမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပိုမိုေခၚယူေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီးယားနို္င္ငံသို႔ တရား၀င္ေစလႊတ္နိုင္ေရးအတြက္ နွစ္နို္င္ငံ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္စနစ္အရ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီယား နိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံလုပ္ခ သည္ တစ္လ လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရရွိေနၿပီး အခ်ိန္ပိုမ်ားဆင္းရပါက တစ္လ လွ်င္ သိန္း ၂၀ ခန္႔ ရရွိနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီးယားနိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာလုပ္သား သံုးေသာင္းေက်ာ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားပိုမိုေခၚယူေပးရန္ ကိုးရီးယား သမၼတ ထံသို႔ နို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီိး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“မေန႔က ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားသမၼတ ခရီးစဥ္မွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ပိုမိုေခၚယူေပးဖို႔ ကိစၥ ကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ နွစ္နိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery တိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားေစ်းကြက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥး္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္က႑ အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား အၿပိးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယားနိုင္ငံ ဘက္မွလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈ စည္းကမ္းရွိမႈ ႏွင့္ အမိန္႔ နာခံမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပိုမိုေခၚယူေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီးယားနို္င္ငံသို႔ တရား၀င္ေစလႊတ္နိုင္ေရးအတြက္ နွစ္နို္င္ငံ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္စနစ္အရ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီယား နိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံလုပ္ခ သည္ တစ္လ လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရရွိေနၿပီး အခ်ိန္ပိုမ်ားဆင္းရပါက တစ္လ လွ်င္ သိန္း ၂၀ ခန္႔ ရရွိနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုးရီးယားနိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာလုပ္သား သံုးေသာင္းေက်ာ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply