ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ျမန္မာ – ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္

0
43

စက္တင္ဘာ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ျမန္မာ – ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ယခုနွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ေျမဧရိယာ (၅၅၈) ဧကေပၚတြင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ KMIC Development co.,ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီလုပ္ငန္းဟာ ကိုရီးယားနိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အစိုးရခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့
လုပ္ငန္းပါ။ KMIC Development ကုမၸဏီက အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကုိရီးယား- ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို Phase 1၊ Phase 2 နဲ႔ ပထမဆုံးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အပုိင္း ၂ ပိုင္းခဲြျခားထားၿပီး Phase 1 တည္ေဆာက္ေရးကာမွာ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္၍ Phase 2 အေနႏွင့္ ၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း အေကာင္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Korea Land & Housing Corporation က ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Globel see A ကုိရီးယားကုမၸဏီတုိ႔က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပူးေပါင္း၍ KMIC Development ကုမၸဏီတုိ႔မွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလုပ္ငန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ”ဟု ဦးသန္႔စင္လြင္ကေျပာသည္။

ထုိစီမံကိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ တင္ျပထားေသာ Phase 1 သည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၈ ဒသမ ၄၅၁ သန္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာမြန္ေဂ်အင္း ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံတို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေပါင္းစုံရာ ေနရာအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စက္မႈဇုန္ကိုလည္း အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာ တစ္ခုတည္ေထာင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊ သေဘၤာလိုင္း၊ သေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာနွင့္ထြန္းသစ္စလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္း နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ဟူ၍ ျမန္မာ-ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၅ ခုနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁ ခု တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြန္အေရးၾကီး သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံ ၄၉ ႏိုင္ငံအနက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမႈသည္ အဆင့္ ၆ အျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ ခန္႕ရွိ၍ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးအေနနွင့္ လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန္႕ ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။

#TheFifthWave

စက္တင္ဘာ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ျမန္မာ – ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ယခုနွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ေျမဧရိယာ (၅၅၈) ဧကေပၚတြင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ KMIC Development co.,ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီလုပ္ငန္းဟာ ကိုရီးယားနိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အစိုးရခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့
လုပ္ငန္းပါ။ KMIC Development ကုမၸဏီက အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကုိရီးယား- ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို Phase 1၊ Phase 2 နဲ႔ ပထမဆုံးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အပုိင္း ၂ ပိုင္းခဲြျခားထားၿပီး Phase 1 တည္ေဆာက္ေရးကာမွာ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္၍ Phase 2 အေနႏွင့္ ၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း အေကာင္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Korea Land & Housing Corporation က ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Globel see A ကုိရီးယားကုမၸဏီတုိ႔က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပူးေပါင္း၍ KMIC Development ကုမၸဏီတုိ႔မွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလုပ္ငန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ”ဟု ဦးသန္႔စင္လြင္ကေျပာသည္။

ထုိစီမံကိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ တင္ျပထားေသာ Phase 1 သည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၈ ဒသမ ၄၅၁ သန္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာမြန္ေဂ်အင္း ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံတို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေပါင္းစုံရာ ေနရာအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စက္မႈဇုန္ကိုလည္း အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာ တစ္ခုတည္ေထာင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊ သေဘၤာလိုင္း၊ သေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာနွင့္ထြန္းသစ္စလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္း နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ဟူ၍ ျမန္မာ-ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၅ ခုနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁ ခု တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြန္အေရးၾကီး သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံ ၄၉ ႏိုင္ငံအနက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမႈသည္ အဆင့္ ၆ အျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ ခန္႕ရွိ၍ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးအေနနွင့္ လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန္႕ ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply