အရက္ေကာင္းေသာက္မွ ေခါင္းနွစ္ဆ ၾကည္မည္ျဖစ္၍ အရက္အခြန္အား ေလ်ာ့ေပးရန္ စမ္းေခ်ာင္းအမတ္ အၾကံျပဳ

0
67

စက္တင္ဘာ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

အရက္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ေသာက္မွ သာ တေန႔ ေခါင္းနွစ္ဆၾကည္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အရက္တစ္လီတာ၏ တန္ဖိုးကို ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္မႈကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးဘိုဘိုဦးက အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အရက္အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းေသာက္မွ တစ္ေန႔ ေခါင္းနွစ္ဆ ၾကည္ပါမယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါ အရက္ တစ္လီတာ တန္ဖိုး ၁၅၀၁ က်ပ္မွ အထက္မွ ကို တစ္လီတာ တန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အစား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုဦး ကေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးဘိုဘိုဦးမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းသဘာ၀ အရ အခြန္မ်ားအားေလ်ာ့ေကာက္မွသာလွ်င္ အခြန္မ်ားမ်ားရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈမ်ားလည္းေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ရာ အတုအပ တိုးပြားလာမႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုဦးကေျပာသည္။

“အခြန္ ျမွင့္မားျခင္းေၾကာင့္ တင္သြင္းမႈနည္းပါးသြားကာ အခြန္ရလမ္းနည္းပါးပါသည္။တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈ ရွိလာပါသည္။တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈႏွင့္ အတူ ကုန္ပစၥည္းအတု အပ တိုးပြားလာပါမည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္တိုးျမွင့္ရရွိေရး တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးထိခိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသဘာ၀ အရ အခြန္ဟာေလ်ာ့ေကာက္မွ အခြန္မ်ားမ်ားရပါမယ္”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ macro အဆင့္တိုးတက္မႈႏႈန္းတြင္ အားေကာင္းလ်က္ရွိေနသည့္ အတြက္ macro စီးပြားေရးကိုလည္း ယခုထက္ပိုမို သြက္လက္ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ မွ တဆင့္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုဦးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

အရက္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ေသာက္မွ သာ တေန႔ ေခါင္းနွစ္ဆၾကည္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အရက္တစ္လီတာ၏ တန္ဖိုးကို ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္မႈကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးဘိုဘိုဦးက အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အရက္အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းေသာက္မွ တစ္ေန႔ ေခါင္းနွစ္ဆ ၾကည္ပါမယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါ အရက္ တစ္လီတာ တန္ဖိုး ၁၅၀၁ က်ပ္မွ အထက္မွ ကို တစ္လီတာ တန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အစား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုဦး ကေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးဘိုဘိုဦးမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းသဘာ၀ အရ အခြန္မ်ားအားေလ်ာ့ေကာက္မွသာလွ်င္ အခြန္မ်ားမ်ားရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈမ်ားလည္းေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ရာ အတုအပ တိုးပြားလာမႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုဦးကေျပာသည္။

“အခြန္ ျမွင့္မားျခင္းေၾကာင့္ တင္သြင္းမႈနည္းပါးသြားကာ အခြန္ရလမ္းနည္းပါးပါသည္။တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈ ရွိလာပါသည္။တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈႏွင့္ အတူ ကုန္ပစၥည္းအတု အပ တိုးပြားလာပါမည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္တိုးျမွင့္ရရွိေရး တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးထိခိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသဘာ၀ အရ အခြန္ဟာေလ်ာ့ေကာက္မွ အခြန္မ်ားမ်ားရပါမယ္”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ macro အဆင့္တိုးတက္မႈႏႈန္းတြင္ အားေကာင္းလ်က္ရွိေနသည့္ အတြက္ macro စီးပြားေရးကိုလည္း ယခုထက္ပိုမို သြက္လက္ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ မွ တဆင့္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုဦးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply