လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီမည့္ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

0
177


နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၂၄

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပး ကူညီမည့္ ဌာနမ်ားကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕က ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သူ႔အတြက္ တရားမွ်တမႈအမည္ရွိ ဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေလးခုက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ဌာန ၅၁ ခုအား မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္နယ္သည္ အိႏိၵယတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အႏုိင္က်င့္မႈအေျခအေနအဆိုးရြားဆံုးတြင္ရွိေနသည္။

နယူးေဒလီေဒသ၊ ေျမာက္ပို္င္းရွိ ဟာယာနာျပည္နယ္ႏွင့္၊ ပန္ဂ်တ္တုိ႔တြင္ လည္း အလားတူဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၌ ဌာနမ်ားဖြင့္ လွစ္မႈေၾကာင့္ ထူးျခားမႈမ်ားရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဟယ္လင္နာကေနဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိင္ပိုိင္းဆုိင္ရာအနုိင္က်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ ခိုလႈံစရာေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆိုပါ အမႈမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒီက နယူးေဒလီ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဌာနဖြင့္ပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ရွိ ရွက္ဖီးဟာလမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ နယူးေဒလီ၌ ေဆးေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဘတ္စ္ ကားေပၚ တြင္ အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏို္င္က်င့္သူမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္သူအား ျမန္ဆန္စြာ႐ုံးတင္ စစ္ေဆး အျပစ္ေပးၿပီး လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္သူမ်ား အကူအညီေတာင္းႏုိင္သည့္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္းကိုထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ဘူတာ႐ုံအျပင္ဘက္၌ အမ်ိဳးသားေလးဦးက အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည့္ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံရေၾကာင္း တုိင္ၾကားသည့္ မိန္းကေလးကို မယံုၾကည္ခဲ့ဘဲ ေလွာင္ေျပာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေလးဦး ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

အိႏိၵယရွိ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုအနက္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈအဆိုးရြားဆံုးရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ ၃၉၀၀၀ အနက္ ၅၂၅၀ မွာ ယင္းျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဌာနမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ရဲတပ္ဖဲြႏွင့္ဆက္ဆံမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရအႀကံေပးမႈႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ကုိကုိင္တြယ္ရာတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရသူအား ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္ေရး အတြက္ လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အႏုိင္က်င့္ 
ခံရသူ အမ်ားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၂၄

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပး ကူညီမည့္ ဌာနမ်ားကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕က ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သူ႔အတြက္ တရားမွ်တမႈအမည္ရွိ ဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေလးခုက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ဌာန ၅၁ ခုအား မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္နယ္သည္ အိႏိၵယတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အႏုိင္က်င့္မႈအေျခအေနအဆိုးရြားဆံုးတြင္ရွိေနသည္။

နယူးေဒလီေဒသ၊ ေျမာက္ပို္င္းရွိ ဟာယာနာျပည္နယ္ႏွင့္၊ ပန္ဂ်တ္တုိ႔တြင္ လည္း အလားတူဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၌ ဌာနမ်ားဖြင့္ လွစ္မႈေၾကာင့္ ထူးျခားမႈမ်ားရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဟယ္လင္နာကေနဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိင္ပိုိင္းဆုိင္ရာအနုိင္က်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ ခိုလႈံစရာေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆိုပါ အမႈမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒီက နယူးေဒလီ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဌာနဖြင့္ပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ရွိ ရွက္ဖီးဟာလမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ နယူးေဒလီ၌ ေဆးေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဘတ္စ္ ကားေပၚ တြင္ အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏို္င္က်င့္သူမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္သူအား ျမန္ဆန္စြာ႐ုံးတင္ စစ္ေဆး အျပစ္ေပးၿပီး လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္သူမ်ား အကူအညီေတာင္းႏုိင္သည့္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္းကိုထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ဘူတာ႐ုံအျပင္ဘက္၌ အမ်ိဳးသားေလးဦးက အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည့္ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံရေၾကာင္း တုိင္ၾကားသည့္ မိန္းကေလးကို မယံုၾကည္ခဲ့ဘဲ ေလွာင္ေျပာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေလးဦး ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

အိႏိၵယရွိ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုအနက္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈအဆိုးရြားဆံုးရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ ၃၉၀၀၀ အနက္ ၅၂၅၀ မွာ ယင္းျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဌာနမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ရဲတပ္ဖဲြႏွင့္ဆက္ဆံမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရအႀကံေပးမႈႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ကုိကုိင္တြယ္ရာတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရသူအား ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္ေရး အတြက္ လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အႏုိင္က်င့္ 
ခံရသူ အမ်ားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply