ယခုဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီႏုိင္ရန္ မေသခ်ာ ဟုဆုိ

0
36

စက္တင္ဘာ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မွာ ျပည့္မီႏုိင္ရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသာ ၀င္ေရာက္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

” ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီဖို႔က ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ လို ပါေသးတယ္။ ဒီပမာဏေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို လာေဆြးေႏြးထားတာ မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီးေသာ လုပ္ငန္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ က႑တုိ႔တြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသူ၏ ဆႏၵအရ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာ၍ မရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၂၅၂ ခု မွ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၅ ဘီလီယံႏွင့္ ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အပါအဝင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ယင္းကာလအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းသို႔ တုိးျမွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၃ ဒသမ ၆၈၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထား ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသာ ဝင္ေရာက္ ထားေသာေၾကာင့္ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။

အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ စက္မႈက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ လယ္ယာက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သား ရွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပလုပ္သား ၁၉၀၀ ေက်ာ္ တုိ႔ကုိ အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၂ ခု မွ တုိးျမွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၅ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၁၃၇၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တုိးတက္ရ႐ွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသုံးရန္ လုိအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလွ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလဲြေျပာင္းရ႐ွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မွာ ျပည့္မီႏုိင္ရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသာ ၀င္ေရာက္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

” ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီဖို႔က ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ လို ပါေသးတယ္။ ဒီပမာဏေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို လာေဆြးေႏြးထားတာ မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီးေသာ လုပ္ငန္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ က႑တုိ႔တြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသူ၏ ဆႏၵအရ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာ၍ မရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၂၅၂ ခု မွ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၅ ဘီလီယံႏွင့္ ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အပါအဝင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ယင္းကာလအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းသို႔ တုိးျမွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၃ ဒသမ ၆၈၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထား ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသာ ဝင္ေရာက္ ထားေသာေၾကာင့္ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။

အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ စက္မႈက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ လယ္ယာက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သား ရွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပလုပ္သား ၁၉၀၀ ေက်ာ္ တုိ႔ကုိ အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၂ ခု မွ တုိးျမွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၅ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၁၃၇၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တုိးတက္ရ႐ွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသုံးရန္ လုိအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလွ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလဲြေျပာင္းရ႐ွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply