ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရက တက္ႏိုင္သမွ် စီးပြားေရးမွာ လက္ေရွာင္ေနသင့္ေၾကာင္း မန္းတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
55

စက္တင္ဘာ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရက တက္ႏိုင္သမွ် စီးပြားေရးမွာ လက္ေရွာင္ေနသင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က မႏၲေလးတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ က Oriental House တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ တိက်သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုထြက္မလာေသးေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေနတာ ဒီမိုကေရစီပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အစိုးရက တက္နိုင္သမွ် စီးပြားေရးမွာ လက္ေရွာင္ေနသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲ့ဒီလိုပဲ ခံယူထားတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ State Own ဆိုတာေတြ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စီးပြားေရးမွာ ဝင္မစြက္ရဘူး။ ေပၚလစီလုပ္ရမယ္ ။ ေပၚလစီခ်ရမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခ်တဲ့ေပၚလစီက ေကာင္းမြန္ရမယ္။ ေပၚလစီခ်မယ္ regulate လုပ္မယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ် ရွင္သန္တိုးတက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို ခိုင္မာေစၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ားရွိမလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ ။

“အဖြဲ႕အစည္းရွင္သန္တိုးတက္ျခင္းက ဒီမိုကေရစီကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ။ အဲ့ဒါကို မွတ္ထားပါ ။ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို က်ားကန္ေပးမယ့္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ။ Democratic Society ၊ Democratic Community ၊ Democratic Nation တစ္ခုမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းရွင္သန္ခိုင္မွာလာရင္ ဒီမိုကေရစီမၿပိဳလဲဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ဘူး။´´ ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာစစ္တမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရက တက္ႏိုင္သမွ် စီးပြားေရးမွာ လက္ေရွာင္ေနသင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က မႏၲေလးတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ က Oriental House တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ တိက်သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုထြက္မလာေသးေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေနတာ ဒီမိုကေရစီပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အစိုးရက တက္နိုင္သမွ် စီးပြားေရးမွာ လက္ေရွာင္ေနသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲ့ဒီလိုပဲ ခံယူထားတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ State Own ဆိုတာေတြ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စီးပြားေရးမွာ ဝင္မစြက္ရဘူး။ ေပၚလစီလုပ္ရမယ္ ။ ေပၚလစီခ်ရမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခ်တဲ့ေပၚလစီက ေကာင္းမြန္ရမယ္။ ေပၚလစီခ်မယ္ regulate လုပ္မယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ် ရွင္သန္တိုးတက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို ခိုင္မာေစၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ားရွိမလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ ။

“အဖြဲ႕အစည္းရွင္သန္တိုးတက္ျခင္းက ဒီမိုကေရစီကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ။ အဲ့ဒါကို မွတ္ထားပါ ။ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို က်ားကန္ေပးမယ့္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ။ Democratic Society ၊ Democratic Community ၊ Democratic Nation တစ္ခုမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းရွင္သန္ခိုင္မွာလာရင္ ဒီမိုကေရစီမၿပိဳလဲဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ဘူး။´´ ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာစစ္တမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္ ။

Leave a Reply