ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္

0
54

စက္တင္ဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းထြန္း က “ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စနစ္တက် က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား၏ လူမွုဘ၀ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆို ကိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းရျခင္းသည္ လက္႐ွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသံုးခ်ခြင့္ တရားဝင္ ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းရပိုင္ခြင့္ ၊ မိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ေစ်းကြက္သီးႏွံမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ခြင့္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ ၊နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္တို႔အျပင္ ေစ်းကြက္ရ႐ွိေရးတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဌာနတစ္ခု အေနျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္႐ွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန႐ွိေနေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းပညာႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကိုသာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ထိုသို႔ အဆိုတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုအား ရပ္ေစာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ယင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

၎ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ွိပါက စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားအမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းထြန္း က “ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စနစ္တက် က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား၏ လူမွုဘ၀ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆို ကိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းရျခင္းသည္ လက္႐ွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသံုးခ်ခြင့္ တရားဝင္ ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းရပိုင္ခြင့္ ၊ မိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ေစ်းကြက္သီးႏွံမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ခြင့္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ ၊နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္တို႔အျပင္ ေစ်းကြက္ရ႐ွိေရးတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဌာနတစ္ခု အေနျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္႐ွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန႐ွိေနေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းပညာႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကိုသာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ထိုသို႔ အဆိုတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုအား ရပ္ေစာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ယင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

၎ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ွိပါက စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားအမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply