ပညာေရးအသုံး စရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုေနမႈကို ကန္႔ကြက္ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရး ကိုထိခိုက္

0
174

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ရတနာပုံတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕မွ ပညာေရးအသုံး စရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး ေတာင္းဆို ေနမႈကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသမဂၢႏွင့္ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံးတို႔က ဇန္နဝါရီလ ၂၃ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ-တပည့္ဆက္ဆံေရး ကို လြန္စြာထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (UTA) ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၄င္းတို႔၏ လုိလားခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအစည္းအရုံးႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔တို႔က အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းမွစတင္၍ အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုႏွိမ့္ခ်သည့္ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ သာမက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတြင္ အျမဲဦးထိပ္ ပန္ဆင္ ခဲ့ရေသာ “ဆရာဝတ္” ငါးျဖာထဲမွ”ေဘးရန္ဆီးကာ” ဆိုသည့္ ဆရာမ်ား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ဝတၱရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွသည့္ အတြက္ ေကာင္းျမတ္သည့္အစဥ္အလာရိွခဲ့ေသာ ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရးကိုလြန္စြာထိခိုက္ သည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္ ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမင့္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း နွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပုံရိပ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ေသာ ရတပုံ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံးႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔တို႔၏ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ရတနာပုံတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕မွ ပညာေရးအသုံး စရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး ေတာင္းဆို ေနမႈကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသမဂၢႏွင့္ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံးတို႔က ဇန္နဝါရီလ ၂၃ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ-တပည့္ဆက္ဆံေရး ကို လြန္စြာထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (UTA) ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၄င္းတို႔၏ လုိလားခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအစည္းအရုံးႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔တို႔က အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းမွစတင္၍ အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုႏွိမ့္ခ်သည့္ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ သာမက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတြင္ အျမဲဦးထိပ္ ပန္ဆင္ ခဲ့ရေသာ “ဆရာဝတ္” ငါးျဖာထဲမွ”ေဘးရန္ဆီးကာ” ဆိုသည့္ ဆရာမ်ား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ဝတၱရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွသည့္ အတြက္ ေကာင္းျမတ္သည့္အစဥ္အလာရိွခဲ့ေသာ ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရးကိုလြန္စြာထိခိုက္ သည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္ ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမင့္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း နွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပုံရိပ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ေသာ ရတပုံ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံးႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔တို႔၏ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply