ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအေရးကို ၄ ႏွစ္လံုးလံုး ေဘးဖယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ေကာက္ခါငင္ခါ လစာတိုးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမိ်ဳးသည္ ေစတနာေၾကာင့္လား ရလိုမႈေၾကာင့္လားဆိုတာ သတိေပးခဲ့ဖူးဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌေျပာဆို

0
62

စက္တင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအေရးကို ၄ ႏွစ္လံုးလံုး ေဘးဖယ္ထားၿပိး ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ေကာက္ခါငင္ခါ လာစာတိုးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမိ်ဳးသည္ ေစတနာေၾကာင့္လား ရလိုမႈေၾကာင့္လားဆိုတာ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ျပည္သူ႔၀န္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအေရးကို ၄ ႏွစ္လံုးလံုးေဘးဖယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ေကာက္ခါငင္ခါ လစာတိုးတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးဆိုရင္ ေစတနာေၾကာင့္လား ရလိုမႈေၾကာင့္လားဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ သံသယ ျပန္ရခ်က္ကို ခံစားနိုင္တယ္ဆိုတာကိုပါ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးသန္းေဌး မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရ ျဖစ္စဥ္ က ၀န္ထမ္းမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္နိုင္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားမေၾကာင့္မၾက ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေစေရး အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ လစ စရိတ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ တိုးျမွင့္ ေထာက္ပံ့နို္င္ေစရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌး ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ယခု လက္ရွိ တာ၀န္ယူေနသည့္ အစိုးရ ကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနနွင့္ လူမႈဘ၀ ေၾကြးၿမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႀကီးလာသည့္ အတြက္ ၎ ကိစၥ အား တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ၀န္ႀကိးဌာန တစ္ခု သီးျခားဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွာကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုအား ယခု အစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား တာ၀န္အပ္နွင္းလာသည့္ ေန႔တြင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ အတိုက္အခံသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ နိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ ဆန္စပါးကိစၥ ၊ ပဲကိစၥမ်ားတြင္ တတ္နို္င္သည့္ ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌး က ေျပာသည္။

ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ မေရရာ မခိုင္မာသည့္ နိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ကန္႔သတ္၊ တုတ္ေနွာင္၊ေခ်ာင္ပိတ္ ၊ေထာက္ေခ်ာင္ဆင္ထားျခင္းခံရသည့္ ကာကြယ္ေရး အင္အားစု အေျခအေန ျပည္မ နယ္စပ္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ မက်န္ အသက္ခႏၶာဆံုးရံႈးေနရသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအေရးကို ၄ ႏွစ္လံုးလံုး ေဘးဖယ္ထားၿပိး ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ေကာက္ခါငင္ခါ လာစာတိုးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမိ်ဳးသည္ ေစတနာေၾကာင့္လား ရလိုမႈေၾကာင့္လားဆိုတာ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ျပည္သူ႔၀န္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအေရးကို ၄ ႏွစ္လံုးလံုးေဘးဖယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ေကာက္ခါငင္ခါ လစာတိုးတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးဆိုရင္ ေစတနာေၾကာင့္လား ရလိုမႈေၾကာင့္လားဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ သံသယ ျပန္ရခ်က္ကို ခံစားနိုင္တယ္ဆိုတာကိုပါ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးသန္းေဌး မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရ ျဖစ္စဥ္ က ၀န္ထမ္းမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္နိုင္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားမေၾကာင့္မၾက ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေစေရး အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ လစ စရိတ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ တိုးျမွင့္ ေထာက္ပံ့နို္င္ေစရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌး ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ယခု လက္ရွိ တာ၀န္ယူေနသည့္ အစိုးရ ကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနနွင့္ လူမႈဘ၀ ေၾကြးၿမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႀကီးလာသည့္ အတြက္ ၎ ကိစၥ အား တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ၀န္ႀကိးဌာန တစ္ခု သီးျခားဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွာကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုအား ယခု အစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား တာ၀န္အပ္နွင္းလာသည့္ ေန႔တြင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ အတိုက္အခံသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ နိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ ဆန္စပါးကိစၥ ၊ ပဲကိစၥမ်ားတြင္ တတ္နို္င္သည့္ ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌး က ေျပာသည္။

ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ မေရရာ မခိုင္မာသည့္ နိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ကန္႔သတ္၊ တုတ္ေနွာင္၊ေခ်ာင္ပိတ္ ၊ေထာက္ေခ်ာင္ဆင္ထားျခင္းခံရသည့္ ကာကြယ္ေရး အင္အားစု အေျခအေန ျပည္မ နယ္စပ္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ မက်န္ အသက္ခႏၶာဆံုးရံႈးေနရသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply