ၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္း အမႈမ်ားမွ တရားလုိ သက္ေသ ၂ ဦးကိုစတင္စစ္ေဆး

0
180

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အမႈမ်ားမွ မူးယစ္ပုဒ္မအတြက္ တရားလုိျပ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ အမႈေတြထဲက မူးယစ္ပုဒ္မအတြက္ တရားလုိျပ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ စစစ္တာပါပဲ”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

လာမည္႔ ၆ ႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ တရားစြဲဆုိခံထားရသည္႔ လက္နက္ ပုဒ္မမ်ား တရားလုိျပ သက္ေသ မ်ားအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကိုကိုတင္႔ဆန္း စြဲဆုိခံထားရသည္႔ ျပစ္မႈမ်ားသည္ မ်ားျပားသည္႔အတြက္ က်င္႔ထုံးဥပေဒအရ အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာ၌ ျမန္ဆန္ လြယ္ကူေစရန္ ေပါင္းစပ္သည္႔ အမ်ဳိးတူျပစ္မႈမ်ားအား ယေန႔ စတုတၱအႀကိမ္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးမႈ၌ ေပါင္းစပ္ စစ္ေဆးခြင္႔ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၂)ဦး ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔ လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည္႔ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင္႔ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အမႈမ်ားမွ မူးယစ္ပုဒ္မအတြက္ တရားလုိျပ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ အမႈေတြထဲက မူးယစ္ပုဒ္မအတြက္ တရားလုိျပ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ စစစ္တာပါပဲ”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

လာမည္႔ ၆ ႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ တရားစြဲဆုိခံထားရသည္႔ လက္နက္ ပုဒ္မမ်ား တရားလုိျပ သက္ေသ မ်ားအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကိုကိုတင္႔ဆန္း စြဲဆုိခံထားရသည္႔ ျပစ္မႈမ်ားသည္ မ်ားျပားသည္႔အတြက္ က်င္႔ထုံးဥပေဒအရ အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာ၌ ျမန္ဆန္ လြယ္ကူေစရန္ ေပါင္းစပ္သည္႔ အမ်ဳိးတူျပစ္မႈမ်ားအား ယေန႔ စတုတၱအႀကိမ္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးမႈ၌ ေပါင္းစပ္ စစ္ေဆးခြင္႔ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၂)ဦး ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔ လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည္႔ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင္႔ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply