လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာမေနရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

0
92

စက္တင္ဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ႏွင့္ ကင္းကြာ မေနပဲ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဒသ အသီးသီးကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိတဲ့ အခါမွာလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာ မေနပဲ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြမွာ တက္အားသမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္” ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာနြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုးလက္ခံနို္င္သည့္ ဥပေဒျဖစ္မွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က မွာၾကားေျပာဆို လိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာ္ကနိုင္ေရးအတြက္ လည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကရန္ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းၾကား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔ေတြ အၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း ဦးတီခြန္ျမတ္ ကမွာၾကားေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ရက္ေပာင္း ၂၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ၾကာ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၆၄ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၅၅၄ ခု ကို ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုအပါအ၀င္ အဆို ၁၄ ခုအား တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆို ၇ ခု ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပိး ၆ ခုကိုေတာ့ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိခဲ့ရာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆို ၁ ခု က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း စုစုေပါင္း ၂၈ ခု တြင္ ၁၁ ခုကို အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒ ၁၅ ခု က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ႏွင့္ ကင္းကြာ မေနပဲ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဒသ အသီးသီးကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိတဲ့ အခါမွာလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာ မေနပဲ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြမွာ တက္အားသမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္” ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာနြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုးလက္ခံနို္င္သည့္ ဥပေဒျဖစ္မွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က မွာၾကားေျပာဆို လိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာ္ကနိုင္ေရးအတြက္ လည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကရန္ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းၾကား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔ေတြ အၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း ဦးတီခြန္ျမတ္ ကမွာၾကားေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ရက္ေပာင္း ၂၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ၾကာ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၆၄ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၅၅၄ ခု ကို ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုအပါအ၀င္ အဆို ၁၄ ခုအား တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆို ၇ ခု ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပိး ၆ ခုကိုေတာ့ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိခဲ့ရာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆို ၁ ခု က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း စုစုေပါင္း ၂၈ ခု တြင္ ၁၁ ခုကို အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒ ၁၅ ခု က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply