ယခုဘ႑ာနွစ္အတြင္း နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈတြင္ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္

0
84

စက္တင္ဘာ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုဘ႑ာနွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈအေနျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၇၇ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ထားၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံနွင့္ တတိယအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံျဖင့္ အသီးသီးဝင္ေရာက္ထားသည္။

“နို္င္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈထဲမွာ စင္ကာပူက ထိပ္ဆံုးပါ။ၿပီးရင္ တရုတ္ ၊ေဟာင္ေကာင္ပါ။ ဒီဘ႑ာနွစ္ထဲမွာ အခုလက္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳဖို႔ အတည္ျပဳဖို႔ က်န္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထပ္ဝင္လာဖို႔ရွိပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းက မ်ားတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ေအးဟန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဝင္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း မ်ားမွာ စက္မႈက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ လယ္ယာက႑၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအုံက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္သား တစ္သိန္းခန္႔ကုိ အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DICA စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စင္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၆၂ ခု ဝင္ေရာက္ထားၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ အတည္ျပဳေပးရန္ စိစစ္ေနၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၃ခုနွင့္ ေပါင္းမည္ဆိုပါက ယခုဘ႑ာနွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီနွစ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ကန္ေဒၚလာ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံပါ။ အခုရတာက ကန္ေဒၚလာ၄ ဒသမ ၄ ေလာက္ရွိၿပီဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ လိုေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုက်န္တဲ့ အခ်ိန္ေလး နည္းနည္းရွိေသးေတာ့ လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈရွိမယ္ဆိုရင္ ျပည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လ်ာထားခ်က္က မျပည့္မီ ေသးတာက အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါ့ စစ္ပြဲေၾကာင့္လဲ ပါသြားမွာပါ ။ သူမ်ားနိုင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္လို႔ ပိုက္ဆံရွာရင္ အျမတ္ရဖို႔လိုတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ခ်င္သလား ဆူဆူပူပူနဲ႔ လုပ္ခ်င္မလား ဒါပါပဲ”ဟု ေဒၚတင္ေအးဟန္ကေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာနွစ္အတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုဘ႑ာနွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈအေနျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၇၇ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ထားၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံနွင့္ တတိယအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံျဖင့္ အသီးသီးဝင္ေရာက္ထားသည္။

“နို္င္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈထဲမွာ စင္ကာပူက ထိပ္ဆံုးပါ။ၿပီးရင္ တရုတ္ ၊ေဟာင္ေကာင္ပါ။ ဒီဘ႑ာနွစ္ထဲမွာ အခုလက္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳဖို႔ အတည္ျပဳဖို႔ က်န္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထပ္ဝင္လာဖို႔ရွိပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းက မ်ားတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ေအးဟန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဝင္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း မ်ားမွာ စက္မႈက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ လယ္ယာက႑၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအုံက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္သား တစ္သိန္းခန္႔ကုိ အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DICA စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စင္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၆၂ ခု ဝင္ေရာက္ထားၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ အတည္ျပဳေပးရန္ စိစစ္ေနၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၃ခုနွင့္ ေပါင္းမည္ဆိုပါက ယခုဘ႑ာနွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီနွစ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ကန္ေဒၚလာ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံပါ။ အခုရတာက ကန္ေဒၚလာ၄ ဒသမ ၄ ေလာက္ရွိၿပီဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ လိုေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုက်န္တဲ့ အခ်ိန္ေလး နည္းနည္းရွိေသးေတာ့ လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈရွိမယ္ဆိုရင္ ျပည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လ်ာထားခ်က္က မျပည့္မီ ေသးတာက အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါ့ စစ္ပြဲေၾကာင့္လဲ ပါသြားမွာပါ ။ သူမ်ားနိုင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္လို႔ ပိုက္ဆံရွာရင္ အျမတ္ရဖို႔လိုတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ခ်င္သလား ဆူဆူပူပူနဲ႔ လုပ္ခ်င္မလား ဒါပါပဲ”ဟု ေဒၚတင္ေအးဟန္ကေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာနွစ္အတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

Leave a Reply