ကာလံု၏တာဝန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျဖည့္စြက္မႈ မ်ားပါဝင္သည့္ ေျခ/ဥ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဦးေဆာင္ တင္

0
61

စက္တင္ဘာ ၂၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၅ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးမွ တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းထားေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၅၉(ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀၁(က)(ခ) တို႔အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ပါဝင္သည္။

တင္သြင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁)ပါ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၅ ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ စီစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ၃၀ ဦး အဖြဲ႔ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းမႈတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ( သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ေရး) ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းမွလည္း သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကိုလည္း တင္သြင္းထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တေပါင္းတည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၅ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးမွ တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းထားေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၅၉(ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀၁(က)(ခ) တို႔အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ပါဝင္သည္။

တင္သြင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁)ပါ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၅ ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ စီစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ၃၀ ဦး အဖြဲ႔ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းမႈတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ( သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ေရး) ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းမွလည္း သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကိုလည္း တင္သြင္းထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တေပါင္းတည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Leave a Reply