မန္းတိုင္းအတြင္း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္တိုဘာလထဲတြင္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္

0
47

စက္တင္ဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကနဦး တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၃၀၀ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ အထိ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

“ေအာက္တိုဘာလ ဆို ေရနည္းနည္းျပန္က်ၿပီ ။ ေရက်တဲ့အခ်ိန္မွ လုပ္ရတာ အဆင္ေျပတာ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေရေၾကာင္းတိုင္းတာေရးေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္ ။ ေျမစမ္းသပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးေအာင္လင္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးပါကလည္း ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း ၊ ဒီဇိုင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း စသည္တို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ရြာ ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ရြာ ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ရြာ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ရြာ ၊ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ တို႔၌ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လ်ာထား ထားေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယခင္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာ ၁၅ ရြာႏွင္႔ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္း ၄ခုကိုဧရာဝတီျမစ္အတြင္း စဥ္ကူး၊ မတၱရာ၊ ျမင္းၿခံ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္သန္း ၅၂၀၀ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကနဦး တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၃၀၀ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ အထိ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

“ေအာက္တိုဘာလ ဆို ေရနည္းနည္းျပန္က်ၿပီ ။ ေရက်တဲ့အခ်ိန္မွ လုပ္ရတာ အဆင္ေျပတာ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေရေၾကာင္းတိုင္းတာေရးေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္ ။ ေျမစမ္းသပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးေအာင္လင္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးပါကလည္း ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း ၊ ဒီဇိုင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း စသည္တို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ရြာ ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ရြာ ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ရြာ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ရြာ ၊ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ရြာ တို႔၌ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လ်ာထား ထားေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယခင္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာ ၁၅ ရြာႏွင္႔ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္း ၄ခုကိုဧရာဝတီျမစ္အတြင္း စဥ္ကူး၊ မတၱရာ၊ ျမင္းၿခံ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္သန္း ၅၂၀၀ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

Leave a Reply