ယူဂႏၶာ၌ လယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

0
167


ဒူရာဇ္ႏို ဇန္နဝါရီ ၂၅

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ အစိုးရက ပိုမိုအားေပးေထာက္ပ့ံ ရန္ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ ဇူရာဇ္ႏိုၿမိဳ႕၌ လယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကၽြဲႏြားတင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ယူဂႏၶာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ အဓိကစီးပြားေရးက႑ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံေပးရန္ လယ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ႐ုံးခန္းမ်ားငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားဝယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးကို အဓိကသံုးစဲြေနေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖရန္တဲအမ္ပ္လီယုိ( ေရွ႕တန္း) ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ အာဏာရရွိခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူအမ်ားဆံုးပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္သည္။

“စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး၊ အခြန္ေကာက္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေရးလုပ္ေရာ” ဟု ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စီစဥ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရီကိုေဟာ့ဇ္မန္း ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လည္း လယ္သမားမ်ားကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယူဂႏၶာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္းတြင္ ယင္းႏုိင္ငံသည္ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးရွိသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း စာရင္းအရသိရသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဒူရာဇ္ႏို ဇန္နဝါရီ ၂၅

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ အစိုးရက ပိုမိုအားေပးေထာက္ပ့ံ ရန္ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ ဇူရာဇ္ႏိုၿမိဳ႕၌ လယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကၽြဲႏြားတင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ယူဂႏၶာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ အဓိကစီးပြားေရးက႑ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံေပးရန္ လယ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ႐ုံးခန္းမ်ားငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားဝယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးကို အဓိကသံုးစဲြေနေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖရန္တဲအမ္ပ္လီယုိ( ေရွ႕တန္း) ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ အာဏာရရွိခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူအမ်ားဆံုးပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္သည္။

“စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး၊ အခြန္ေကာက္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေရးလုပ္ေရာ” ဟု ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စီစဥ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရီကိုေဟာ့ဇ္မန္း ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လည္း လယ္သမားမ်ားကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယူဂႏၶာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္းတြင္ ယင္းႏုိင္ငံသည္ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးရွိသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း စာရင္းအရသိရသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

 

 

Leave a Reply