ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က တပ္႒ာနခ်ဳပ္တစ္ခုကို AA အဖြဲ႔ က ဒံုးသီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

0
89

စက္တင္ဘာ ၂၁

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးခုတ္ေခ်ာင္းရွိ နယ္ေျမခံ တပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား AA အဖြဲ႔က အေၾကာင္းမဲ့ဒံုးသီးေလးလံုးျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေၾကာ ေနရာမွ Type 63 ၁ဝ၇ မီလီမီတာ အမ်ဳိး အစား ဒုံးသီးေလးလုံးျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ လူေန အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ အနည္းငယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး(မစုိးရိမ္ရ) ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါေဒသ နယ္ေျမေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးခုတ္ေခ်ာင္းရွိ နယ္ေျမခံ တပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား AA အဖြဲ႔က အေၾကာင္းမဲ့ဒံုးသီးေလးလံုးျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေၾကာ ေနရာမွ Type 63 ၁ဝ၇ မီလီမီတာ အမ်ဳိး အစား ဒုံးသီးေလးလုံးျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ လူေန အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ အနည္းငယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး(မစုိးရိမ္ရ) ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါေဒသ နယ္ေျမေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply