ဇင္ဘာေဘြကုိ ကာလရွည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီအား ခံစားခြင့္မ်ားစြာေထာက္ပံ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနေစခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိ သမၼတေျပာဆို

0
180


ဟာရာရီ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ဇင္ဘာေဘြကို ကာလရွည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီအား အၿငိမ္းစားယူခါနီးတြင္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားစြာေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မး္စြာေနေစခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိသမၼတ အမ္မာဆင္ နန္ဂတ္ဂါြက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကုိမွ် ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း နန္ဂတ္ဂြါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးသည္ မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏မိသားစုတို႔အား ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံခုိင္းရန္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဇင္ဘာေဘြအား ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ မူဂါဘီသည္ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။ အာဖရိက၏ေပါင္မုန္႔ျခင္း အျဖစ္ ယခင္က သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဇင္ဘာေဘြသည္ မူဂါဘီ အုပ္္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိပင္အႏုိင္ႏိုင္ေကၽြးႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္္ ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီသည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္သက္လြန္းေသာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီး ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ ဂူခ်ီကို အစဲြျပဳကာ ဂူခ်ီဂေရ႕စ္ဟုပင္ ေခၚဆုိျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

နန္ဂတ္ဂြါအပါအဝင္ မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ လူသတ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည္။ နန္ဂတ္ဂြါသည္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္မသင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ျပည္ပသို႔တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ကာ မူဂါဘီကုိ ျဖဳတ္ခ်ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြသို႔ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဂါဘီအား ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပထမတန္းမွ ခရီးသြားခြင့္ ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ေဆးကုသခြင့္မ်ားအပါအဝင္ ခံစားခြင့္မ်ားစြာကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း နန္ဂတ္ဂြါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မူဂါဘီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဟာရာရီ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ဇင္ဘာေဘြကို ကာလရွည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီအား အၿငိမ္းစားယူခါနီးတြင္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားစြာေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မး္စြာေနေစခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိသမၼတ အမ္မာဆင္ နန္ဂတ္ဂါြက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကုိမွ် ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း နန္ဂတ္ဂြါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးသည္ မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏မိသားစုတို႔အား ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံခုိင္းရန္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဇင္ဘာေဘြအား ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ မူဂါဘီသည္ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။ အာဖရိက၏ေပါင္မုန္႔ျခင္း အျဖစ္ ယခင္က သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဇင္ဘာေဘြသည္ မူဂါဘီ အုပ္္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိပင္အႏုိင္ႏိုင္ေကၽြးႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္္ ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီသည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္သက္လြန္းေသာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီး ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ ဂူခ်ီကို အစဲြျပဳကာ ဂူခ်ီဂေရ႕စ္ဟုပင္ ေခၚဆုိျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

နန္ဂတ္ဂြါအပါအဝင္ မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ လူသတ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည္။ နန္ဂတ္ဂြါသည္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္မသင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ျပည္ပသို႔တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ကာ မူဂါဘီကုိ ျဖဳတ္ခ်ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြသို႔ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဂါဘီအား ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပထမတန္းမွ ခရီးသြားခြင့္ ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ေဆးကုသခြင့္မ်ားအပါအဝင္ ခံစားခြင့္မ်ားစြာကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း နန္ဂတ္ဂြါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မူဂါဘီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply