အေမရိကန္အိုလံပစ္အားကစားအဖဲြ႕ ဆရာဝန္ေဟာင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၇၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရ

0
172


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

အေမရိကန္အိုလံပစ္ကၽြမ္းဘားအားကစားအဖဲြ႕၏ဆရာဝန္ေဟာင္း လယ္ရီနက္ဆာသည္ အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၄၀ မွ ၁၇၅ ႏွစ္အထိခ်မွတ္္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

နက္ဆာ၏ေတာင္းပန္မႈသည္ ႐ိုးသားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိုလံပစ္အားကစားသမားမ်ားအပါအဝင္ မိန္းကေလးမ်ားစြာအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခဲ့မႈ ၁၀ မႈကုိ နက္ဆာက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အသနားခံခဲ့သည္။ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ နက္ဆာသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အသံုးခ်မႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၆၀ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

နက္ဆာအား ေသစာရင္းထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ႐ို႕စ္ေမရီအကြီလီနာက စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ နက္ဆာ သည္ ေတာင္းပန္စကားေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎ထံသို႔ေပးပို႔ သည့္ စာတြင္မူ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးရလိုမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ခံရသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခ့ဲသည္ဟု တရားသူႀကီးအကြီလီနာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အလီ႐ိုင္စ္မန္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ ဗိုင္ဘာတုိ႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ နက္ဆာအား စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နက္ဆာအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နက္ဆာ အလုုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မီရွီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္( အမ္အက္စ္ယူ) သည္ နက္ဆာအား တာဝန္မွ သံုးလအနားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နက္ဆာသည္ လူနာမ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒီယားနားပိုလစ္စတားသတင္းစာက နက္ဆာ၏ လုပ္ေဆာင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မွသာ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ နက္ဆာအား ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈျဖင့္ မီရွီဂန္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ နက္ဆာသည္ ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ ဆုိင္ရာပုံမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

 

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

အေမရိကန္အိုလံပစ္ကၽြမ္းဘားအားကစားအဖဲြ႕၏ဆရာဝန္ေဟာင္း လယ္ရီနက္ဆာသည္ အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၄၀ မွ ၁၇၅ ႏွစ္အထိခ်မွတ္္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

နက္ဆာ၏ေတာင္းပန္မႈသည္ ႐ိုးသားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိုလံပစ္အားကစားသမားမ်ားအပါအဝင္ မိန္းကေလးမ်ားစြာအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခဲ့မႈ ၁၀ မႈကုိ နက္ဆာက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အသနားခံခဲ့သည္။ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ နက္ဆာသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အသံုးခ်မႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၆၀ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

နက္ဆာအား ေသစာရင္းထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ႐ို႕စ္ေမရီအကြီလီနာက စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ နက္ဆာ သည္ ေတာင္းပန္စကားေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎ထံသို႔ေပးပို႔ သည့္ စာတြင္မူ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးရလိုမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ခံရသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခ့ဲသည္ဟု တရားသူႀကီးအကြီလီနာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အလီ႐ိုင္စ္မန္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ ဗိုင္ဘာတုိ႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ နက္ဆာအား စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နက္ဆာအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နက္ဆာ အလုုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မီရွီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္( အမ္အက္စ္ယူ) သည္ နက္ဆာအား တာဝန္မွ သံုးလအနားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နက္ဆာသည္ လူနာမ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒီယားနားပိုလစ္စတားသတင္းစာက နက္ဆာ၏ လုပ္ေဆာင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မွသာ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ နက္ဆာအား ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈျဖင့္ မီရွီဂန္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ နက္ဆာသည္ ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ ဆုိင္ရာပုံမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply