စကၠဴ႐ုပ္မ်ား စတင္ရာ စစ္ကိုင္း ကႏၷားေတာ္

0
71

စက္တင္ဘာ ၂၂

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕႐ွိ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား အနီး႐ွိ ကႏၷားေတာ္ ေက်းရြာသည္ က်ေနာ္တို႔ ဘုရားမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ေလ့႐ွိသည္ စကၠဴ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆင္႐ုပ္၊ ဇီးကြက္႐ုပ္ စသည့္အ႐ုပ္မ်ားကို စတင္ေမြးဖြားရြာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

ထိုရြာတြင္ စကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဖိုးဝ႐ုပ္၊ ဇီးကြက္၊ ဆင္၊ ျမင္း ႏွင့္ ယမင္း အ႐ုပ္မ်ားကို အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

အဆိုပါရြာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကၠဴ အ႐ုပ္ကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စကၠဴ႐ုပ္မ်ားကို နယ္ေပါင္းစံုက ဝယ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူၾကသူမ်ားမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုစကၠဴ႐ုပ္လုပ္ငန္းသည္ မိုးတြင္း လုပ္ငန္းအေနေအးၿပီး ဘုရားပြဲရာသီ အမ်ားစု႐ွိသည့္ ေဆာင္းတြင္း ႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ လုပ္ငန္းပိုမိုျဖစ္ထြန္းသည္။

ယခင္က စကၠဴ႐ုပ္ လုပ္ငန္းကို ကႏၷားေတာ္၊ေညာင္ကုန္း ႏွင့္ ဂုန္ညင္းရြာ သံုးရြာစလံုးလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ မိသားစု အနည္းငယ္သာ ႐ွိပါေတာ့သည္။

ဓာတ္ပံု – Kaung Zaw Hein(MPA)

#TheFifthWave

စက္တင္ဘာ ၂၂

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕႐ွိ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား အနီး႐ွိ ကႏၷားေတာ္ ေက်းရြာသည္ က်ေနာ္တို႔ ဘုရားမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ေလ့႐ွိသည္ စကၠဴ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆင္႐ုပ္၊ ဇီးကြက္႐ုပ္ စသည့္အ႐ုပ္မ်ားကို စတင္ေမြးဖြားရြာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

ထိုရြာတြင္ စကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဖိုးဝ႐ုပ္၊ ဇီးကြက္၊ ဆင္၊ ျမင္း ႏွင့္ ယမင္း အ႐ုပ္မ်ားကို အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

အဆိုပါရြာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကၠဴ အ႐ုပ္ကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စကၠဴ႐ုပ္မ်ားကို နယ္ေပါင္းစံုက ဝယ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူၾကသူမ်ားမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုစကၠဴ႐ုပ္လုပ္ငန္းသည္ မိုးတြင္း လုပ္ငန္းအေနေအးၿပီး ဘုရားပြဲရာသီ အမ်ားစု႐ွိသည့္ ေဆာင္းတြင္း ႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ လုပ္ငန္းပိုမိုျဖစ္ထြန္းသည္။

ယခင္က စကၠဴ႐ုပ္ လုပ္ငန္းကို ကႏၷားေတာ္၊ေညာင္ကုန္း ႏွင့္ ဂုန္ညင္းရြာ သံုးရြာစလံုးလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ မိသားစု အနည္းငယ္သာ ႐ွိပါေတာ့သည္။

ဓာတ္ပံု – Kaung Zaw Hein(MPA)

#TheFifthWave

Leave a Reply