သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက ရံုးေဆာက္လုပ္မႈ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပမည္

0
110

စက္တင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက ရံုးေဆာက္လုပ္မႈ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။

“ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟာ ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူသံုးစြဲျခင္းမရွိေစရဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းစုသို႔ တရားဝင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့တာမရွိပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ရံုးေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံၿပီး ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ ။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမသည္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ၂၆ ရက္ ၆ လ ၁၉၈၇ မွာ က်င္းပတဲ့ အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ၄/၇၀ အရ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္ဆီအဖြဲ႕မွ ဦးပိုင္အမွတ္ ၆၆/၂ ၆၇/၂ ၆၈/၂ စသည့္ နယ္ေျမဧရိယာ ၂၀.၇၆ ဧကႏွင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံ၊ ငါးကန္၊ ဧည့္ရိပ္သာ၊ လူေနေဆာင္ သီးႏွံေျမမ်ား စတဲ့ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၄၇ ဧက ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ပါတီရံုးအေဆာက္အဦသည္ ၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းစုကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမဧရိယာ ၄၇ ဧက အတြင္း အျပင္ ဆည္ေျမာင္းေဘာင္ဧရိယာ ႏွင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းဧရိယာမွာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက ရံုးေဆာက္လုပ္မႈ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။

“ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟာ ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူသံုးစြဲျခင္းမရွိေစရဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းစုသို႔ တရားဝင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့တာမရွိပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ရံုးေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံၿပီး ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ ။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမသည္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ၂၆ ရက္ ၆ လ ၁၉၈၇ မွာ က်င္းပတဲ့ အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ၄/၇၀ အရ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္ဆီအဖြဲ႕မွ ဦးပိုင္အမွတ္ ၆၆/၂ ၆၇/၂ ၆၈/၂ စသည့္ နယ္ေျမဧရိယာ ၂၀.၇၆ ဧကႏွင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံ၊ ငါးကန္၊ ဧည့္ရိပ္သာ၊ လူေနေဆာင္ သီးႏွံေျမမ်ား စတဲ့ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၄၇ ဧက ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ပါတီရံုးအေဆာက္အဦသည္ ၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းစုကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမဧရိယာ ၄၇ ဧက အတြင္း အျပင္ ဆည္ေျမာင္းေဘာင္ဧရိယာ ႏွင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းဧရိယာမွာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply