ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ရထားလမ္းရွိ လူစီးရထားမ်ား အခ်ိန္စာရင္း ေၿပာင္းလဲေၿပးဆြဲမည္

0
70

စက္တင္ဘာ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းပိုင္းအတြင္းရွိ ရထားလမ္းပိုင္း စီမံကိန္း(အဆင့္-၁)ၿဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပိုင္းအရွည္ ၁၆၆ မိုင္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ စီမံကိန္းအဆင့္ၿမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူစီးရထား တြဲဆိုင္းမ်ား ေၿပးဆြဲေနေသာ ရထားမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္ ေၿပာင္းလဲေၿပးဆြဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းရန္ကုန္-မႏၱေလးေၿပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၁ အဆန္/အမွတ္၂ အစုန္ ၊ ရန္ကုန္-သာစည္ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၉ အဆန္/အမွတ္ ၁၀ အစုန္ ၊ ရန္ကုန္-ေနၿပည္ေတာ္ ေၿပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၃၁ အဆန္/အမွတ္ ၃၂ အစုန္၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ေၿပးဆြဲ ေနေသာ အမွတ္ ၃၅ အဆန္/အမွတ္ ၃၆ အစုန္ ရထားမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ညေန ၃ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ဆိုက္ေရာက္ သည္ ့အမွတ္ ၅ အဆန္ ရထားႏွင့္ မႏၱေလးဘူတာမွ ညေန ၃ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့အမွတ္ ၆ အစုန္ရထား၊ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့အမွတ္ ၃ အဆန္ ရထားတို႔ကို ဆက္လက္ေၿပးဆြဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက အသိေပးေၾကညာထားသည္။

မႏၱေလးဘူတာမွ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၄ အစုန္ရထား၊ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့ည ၁၁ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၁ အဆန္ရထားႏွင္ ့ မႏၱေလးဘူတာမွ နံနက္ ၅ နာရီ တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ ည ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၂ အစုန္ရထားမ်ားကို ဆက္လက္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ေနၿပည္ေတာ္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ည ၇ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ေနၿပည္ေတာ္ဘူတာသို ့ နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၇ အဆန္ရထားအားတနဂၤေႏြေန ့တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနၿပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ေနၿပည္ေတာ္ဘူတာမွ ည ၉ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၈ အစုန္ရထားအား ေသာၾကာေန ့တြင္လည္းေကာင္း ေၿပးဆြဲေပးသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး စေနႏွင္ ့တနဂၤေႏြေန႔ ့မ်ားသည္ အၿခားရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ ေနပါက လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ေၿပးဆြဲ ေပးသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ ထြက္ခြာၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာသို ့ညေန ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၈၉ အဆန္ရထား၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာမွ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ ည ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၉၀ အစုန္ရထား၊
ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ည ၆ နာရီ ထြက္ခြာၿပီး ထား၀ယ္ဘူတာသို ့ေနာက္တေန ့ ည ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၇၅ အဆန္ ရထားႏွင္ ့ ထား၀ယ္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ထား၀ယ္ဘူတာမွ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ေနာက္တေန ့နံနက္ နံနက္ ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၁၇၆ အစုန္ရထားမ်ားအား ဆက္လက္ေၿပးဆြဲ ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-ပဲခူးေျပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ညေန ၅နာရီ ၅မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ပဲခူးဘူတာသို႔ ည ၇ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၃ အဆန္ရထားနွင့္ ပဲခူးဘူတာမွ ညေန ၅နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ည ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၄ အစုန္ရထားတို႔ကို ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးေၿပးဆြဲေနသည့္ အမွတ္ ၁၁ အဆန္/အမွတ္ ၁၂ အစုန္ရထားသည္ ေက်ာက္တံတခါး၊ကညြတ္ကြင္း၊ေဇယ်၀တီ၊ၿမိဳ႕လွ ႏွင္ ့သာ၀တၳိဘူတာမ်ား၌ တိုးခ်ဲ႕ ရပ္တန္႔ သြားမည္ၿဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားမ်ား အခ်ိန္စာရင္းေၿပာင္းလဲ ေၿပးဆြဲၿခင္းေၾကာင္ ့ ရန္ကုန္ဆင္ေၿခဖံုး ရထားမ်ားၿဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-အုတ္ဖိုစု၊ရန္ကုန္-အေရွ ့ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္-ရြာသာၾကီးႏွင္ ့ရန္ကုန္-တိုးေၾကာင္ကေလး ရထားမ်ားကိုပါ အခ်ိန္စာရင္း ၿပင္ဆင္ ေၿပးဆြဲသြားမည္ ၿဖစ္ရာ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲ ေၿပးဆြဲမည့္ ရထားမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘူတာ အသီးသီး၌ ရထားစီး ခရီးသည္မ်ား သိရွိေစရန္အတြက္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းပိုင္းအတြင္းရွိ ရထားလမ္းပိုင္း စီမံကိန္း(အဆင့္-၁)ၿဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပိုင္းအရွည္ ၁၆၆ မိုင္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ စီမံကိန္းအဆင့္ၿမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူစီးရထား တြဲဆိုင္းမ်ား ေၿပးဆြဲေနေသာ ရထားမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္ ေၿပာင္းလဲေၿပးဆြဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းရန္ကုန္-မႏၱေလးေၿပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၁ အဆန္/အမွတ္၂ အစုန္ ၊ ရန္ကုန္-သာစည္ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၉ အဆန္/အမွတ္ ၁၀ အစုန္ ၊ ရန္ကုန္-ေနၿပည္ေတာ္ ေၿပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ ၃၁ အဆန္/အမွတ္ ၃၂ အစုန္၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ေၿပးဆြဲ ေနေသာ အမွတ္ ၃၅ အဆန္/အမွတ္ ၃၆ အစုန္ ရထားမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ညေန ၃ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ဆိုက္ေရာက္ သည္ ့အမွတ္ ၅ အဆန္ ရထားႏွင့္ မႏၱေလးဘူတာမွ ညေန ၃ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့အမွတ္ ၆ အစုန္ရထား၊ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့အမွတ္ ၃ အဆန္ ရထားတို႔ကို ဆက္လက္ေၿပးဆြဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက အသိေပးေၾကညာထားသည္။

မႏၱေလးဘူတာမွ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၄ အစုန္ရထား၊ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၱေလးဘူတာသို ့ည ၁၁ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၁ အဆန္ရထားႏွင္ ့ မႏၱေလးဘူတာမွ နံနက္ ၅ နာရီ တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ ည ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၂ အစုန္ရထားမ်ားကို ဆက္လက္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ေနၿပည္ေတာ္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ည ၇ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ေနၿပည္ေတာ္ဘူတာသို ့ နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၇ အဆန္ရထားအားတနဂၤေႏြေန ့တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနၿပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ေနၿပည္ေတာ္ဘူတာမွ ည ၉ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၈ အစုန္ရထားအား ေသာၾကာေန ့တြင္လည္းေကာင္း ေၿပးဆြဲေပးသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး စေနႏွင္ ့တနဂၤေႏြေန႔ ့မ်ားသည္ အၿခားရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ ေနပါက လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ေၿပးဆြဲ ေပးသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ ထြက္ခြာၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာသို ့ညေန ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၈၉ အဆန္ရထား၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာမွ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ ည ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၉၀ အစုန္ရထား၊
ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးမွ ည ၆ နာရီ ထြက္ခြာၿပီး ထား၀ယ္ဘူတာသို ့ေနာက္တေန ့ ည ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၇၅ အဆန္ ရထားႏွင္ ့ ထား၀ယ္-ရန္ကုန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ထား၀ယ္ဘူတာမွ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို ့ေနာက္တေန ့နံနက္ နံနက္ ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ့ အမွတ္ ၁၇၆ အစုန္ရထားမ်ားအား ဆက္လက္ေၿပးဆြဲ ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-ပဲခူးေျပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ညေန ၅နာရီ ၅မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ပဲခူးဘူတာသို႔ ည ၇ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၃ အဆန္ရထားနွင့္ ပဲခူးဘူတာမွ ညေန ၅နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ည ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္သည့္ အမွတ္ ၁၄ အစုန္ရထားတို႔ကို ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးေၿပးဆြဲေနသည့္ အမွတ္ ၁၁ အဆန္/အမွတ္ ၁၂ အစုန္ရထားသည္ ေက်ာက္တံတခါး၊ကညြတ္ကြင္း၊ေဇယ်၀တီ၊ၿမိဳ႕လွ ႏွင္ ့သာ၀တၳိဘူတာမ်ား၌ တိုးခ်ဲ႕ ရပ္တန္႔ သြားမည္ၿဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားမ်ား အခ်ိန္စာရင္းေၿပာင္းလဲ ေၿပးဆြဲၿခင္းေၾကာင္ ့ ရန္ကုန္ဆင္ေၿခဖံုး ရထားမ်ားၿဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-အုတ္ဖိုစု၊ရန္ကုန္-အေရွ ့ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္-ရြာသာၾကီးႏွင္ ့ရန္ကုန္-တိုးေၾကာင္ကေလး ရထားမ်ားကိုပါ အခ်ိန္စာရင္း ၿပင္ဆင္ ေၿပးဆြဲသြားမည္ ၿဖစ္ရာ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲ ေၿပးဆြဲမည့္ ရထားမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘူတာ အသီးသီး၌ ရထားစီး ခရီးသည္မ်ား သိရွိေစရန္အတြက္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

Leave a Reply