တပ္ပိုင္ေျမကို ျဖတ္၍ ၃၈လမ္း တိုက္ရိုက္ေဖာက္လုပ္မည္

0
153

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာ တြင္ တပ္ပိုင္ေျမကို ျဖတ္၍ ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းထိ တိုက္ရိုက္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

၃၈ လမ္းေဖာက္မည့္ေနရာသည္ တပ္ျမိဳ႕စည္ပင္သာယာ(ကန္တိုမင္) ပုိင္ေျမျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္နွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္အတြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ ။

“အရင္က ေဆြးေႏြးမႈေတြရပ္ဆိုင္းထားတယ္ ။ ခု ဒီစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လက္ထက္မွာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ။ အထက္အဆင့္ ဆင့္ညိွနိွဳင္းမႈေတြလုပ္ၿပီး ၃၈ လမ္းကို ေဖာက္လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္နိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုေဖာက္လုပ္မည့္ ၃၈ လမ္းကို အလ်ား ေပ ၂၈၀၀၊ အနံ ေပ ၅၀ သို႔မဟုတ္ ေပ ၈၀ ေဖာက္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး လမ္းေပၚတြင္တံတား ၂ စင္းရွိမည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လ ဘက္ဂ်က္အတြက္ သန္း၃၀လ်ာထား၍ လာမည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘက္ဂ်က္ကာလအတြက္ ၆၆၅သန္း လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းကို ျဖတ္သန္းရာ၌ အျခားလမ္း မ်ားမွ ျဖတ္သန္းေနရၿပီး လမ္းေၾကာင္းနည္းပါးသည့္အျပင္ ၃၈လမ္း ၇၈လမ္းကို သြားရန္ ၃၇လမ္းမွ ပတ္၍ သြားရေၾကာင္း တစ္လမ္းထပ္တိုး မည္ဆိုပါက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာ တြင္ တပ္ပိုင္ေျမကို ျဖတ္၍ ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းထိ တိုက္ရိုက္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

၃၈ လမ္းေဖာက္မည့္ေနရာသည္ တပ္ျမိဳ႕စည္ပင္သာယာ(ကန္တိုမင္) ပုိင္ေျမျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္နွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္အတြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ ။

“အရင္က ေဆြးေႏြးမႈေတြရပ္ဆိုင္းထားတယ္ ။ ခု ဒီစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လက္ထက္မွာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ။ အထက္အဆင့္ ဆင့္ညိွနိွဳင္းမႈေတြလုပ္ၿပီး ၃၈ လမ္းကို ေဖာက္လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္နိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုေဖာက္လုပ္မည့္ ၃၈ လမ္းကို အလ်ား ေပ ၂၈၀၀၊ အနံ ေပ ၅၀ သို႔မဟုတ္ ေပ ၈၀ ေဖာက္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး လမ္းေပၚတြင္တံတား ၂ စင္းရွိမည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လ ဘက္ဂ်က္အတြက္ သန္း၃၀လ်ာထား၍ လာမည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘက္ဂ်က္ကာလအတြက္ ၆၆၅သန္း လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းကို ျဖတ္သန္းရာ၌ အျခားလမ္း မ်ားမွ ျဖတ္သန္းေနရၿပီး လမ္းေၾကာင္းနည္းပါးသည့္အျပင္ ၃၈လမ္း ၇၈လမ္းကို သြားရန္ ၃၇လမ္းမွ ပတ္၍ သြားရေၾကာင္း တစ္လမ္းထပ္တိုး မည္ဆိုပါက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply