ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမိန္႔ေစာင့္စရာ မလိုပဲ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရဲခ်ဳပ္ မွာၾကား

0
72

ေအာက္တိုဘာ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမိန္႔ေစာင့္စရာ မလိုပဲ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျမန္မာနို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦး က မွာၾကားေျပာဆိုလိုက္သည္။

“သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔လာပါကလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမိန္႔ေစာင့္ေနရန္ မလိုပဲ မိမိပါ၀င္နိုင္တဲ့ က႑ ကေန ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမယ္”ဟု ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိသဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာနို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ေပၚခ်ိန္ ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳလာရမည့္ အမႈအခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြး၍ မခိမိတာ၀န္က်သည့္ ေဒသႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက မွာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လူထု က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် လက္ခံ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ မ်ားအာဏာ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ရဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

‘ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕ အႏွစ္သာရ ဟာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ျဖစ္တယ္။ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အတြက္ အမွန္တကယ္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးတယ္”ဟု ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦး ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိ ကင္းရွင္းကာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပည့္၀ သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဂုဏ္ကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ၎ က တိုက္တြန္းမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမိန္႔ေစာင့္စရာ မလိုပဲ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျမန္မာနို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦး က မွာၾကားေျပာဆိုလိုက္သည္။

“သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔လာပါကလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမိန္႔ေစာင့္ေနရန္ မလိုပဲ မိမိပါ၀င္နိုင္တဲ့ က႑ ကေန ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမယ္”ဟု ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိသဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာနို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ေပၚခ်ိန္ ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳလာရမည့္ အမႈအခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြး၍ မခိမိတာ၀န္က်သည့္ ေဒသႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက မွာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လူထု က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် လက္ခံ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ မ်ားအာဏာ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ရဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

‘ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕ အႏွစ္သာရ ဟာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ျဖစ္တယ္။ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အတြက္ အမွန္တကယ္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးတယ္”ဟု ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦး ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိ ကင္းရွင္းကာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပည့္၀ သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဂုဏ္ကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ၎ က တိုက္တြန္းမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply