ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ယခင္နွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးတက္

0
73

 

ေအာက္တိုဘာ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ကာလတူကိုိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးကြာတယ္။ မႏွစ္ကထက္ အမ်ားႀကီး တက္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကာလတူနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ တုိးတက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Target ကို မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ Myanmar Investment Promotion Plan အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျပည့္ဖို႔ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လိုပါေသးတယ္”ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ကာလတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၀၂ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၁)ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးလာသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသာ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း အဆိုပါစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း
ျပည့္မီခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္အထိ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၈၂ ခုရွိၿပီး သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္နွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၂၀ ဒသမ ၇၅၄ သန္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၇၁ ခုရွိၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၃ ဒသမ ၂၉၅ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၁,၆၉၄,၅၆၈ ဒသမ ၀၈၀ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ကာလတူကိုိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးကြာတယ္။ မႏွစ္ကထက္ အမ်ားႀကီး တက္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကာလတူနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ တုိးတက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Target ကို မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ Myanmar Investment Promotion Plan အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျပည့္ဖို႔ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လိုပါေသးတယ္”ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ကာလတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၀၂ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၁)ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးလာသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသာ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း အဆိုပါစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း
ျပည့္မီခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္အထိ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၈၂ ခုရွိၿပီး သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္နွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၂၀ ဒသမ ၇၅၄ သန္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၇၁ ခုရွိၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၃ ဒသမ ၂၉၅ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၁,၆၉၄,၅၆၈ ဒသမ ၀၈၀ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply